ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 พฤษภาคม 2561 / 01:49:23  
กษจ.ลำปาง เดินหน้าส่งเสริมการปลูกลำไยคุณภาพ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
กษจ.ลำปาง เดินหน้าส่งเสริมการปลูกลำไยคุณภาพ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมบูรณาการกับ สำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านการพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน ร่วมกันนำทีมเจ้าหน้าที่นักวิชาการ-นักส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่ถ่ายทอดองค์ความรู้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการผลิตลำไยให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ ตามโครงการ "รณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ ประจำปี 2561" ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณแปลงปลูกลำไยของเกษตรกรต้นแบบ ในชุมชนบ้านไผ่กลาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีนายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีเกษตรกรแปลงใหญ่ในเขตท้องที่ 3 อำเภอ ทั้งอำเภอวังเหนือ อำเภอเมืองลำปาง และอำเภอเกาะคา รวมจำนวนกว่า 120 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตลำไยคุณภาพ

สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดลำปาง ได้เกิดการพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการผลิต จากการทำเกษตรสวนลำไยแบบดั้งเดิมไปสู่การทำเกษตรสวนลำไยแบบคุณภาพ เพื่อการลดต้นทุน เพิ่มปริมาณจำนวนและขนาดของผลผลิตให้ได้ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อการมีรายได้เพิ่มของเกษตรกร ทั้งนี้เนื่องด้วยจังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งผลิตลำไยสำคัญในภาคเหนือ มีพื้นที่แปลงปลูกลำไยรวมมากกว่า 24,000 ไร่ แต่เกษตรกรมักประสบปัญหาขายผลผลิตไม่ได้ราคา อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ลำไยติดผลดก ทำให้ผลมีขนาดเล็ก ด้อยคุณภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องผลผลิตลำไยของเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้วิธีการผลิตลำไยแบบคุณภาพแก่เกษตรกรในพื้นที่ขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลผลิตลำไยให้ไปสู่ระดับคุณภาพมาตรฐาน เป็นผลผลิตระดับเกรด AA ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผลผลิตลำไยมีราคา เพราะยังมีตลาดรองรับอยู่อีกเป็นจำนวนมาก
โดย เกษตรจังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า โครงการ “รณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ” ทางจังหวัดลำปางได้มีการดำเนินงานต่อเนื่องมานับแต่ปี 2559 มีการจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการผลิตลำไยคุณภาพในรูปแบบแปลงใหญ่มากกว่า 200 ราย มีพื้นที่แปลงปลูกรวมกว่า 18,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ โดยเฉพาะอำเภอวังเหนือ เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมสามารถที่จะผลักดันให้มีการทำเกษตรผลิตลำไยแบบคุณภาพได้ เนื่องจากในพื้นที่มีเกษตรกรต้นแบบซึ่งเป็นปราชญ์ลำไย สามารถที่จะให้คำแนะนำและความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผลผลิตลำไยคุณภาพที่ได้ กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในประเทศจีน
และสำหรับในส่วนของการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการผลิตลำไยครั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้มีการนำเกษตรกรผู้ปลูกลำไยแปลงใหญ่ในพื้นที่จากทั้ง 3 อำเภอ ร่วมเดินทางเข้าศึกษาเรียนรู้วิธีการผลิตลำไยคุณภาพ ซึ่งได้มีการจัดฐานถ่ายทอดให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ การให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการตัดแต่งช่อผลลำไยคุณภาพ เพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความสม่ำเสมอทั้งช่อผล, การให้ความรู้ในเรื่องการบำรุงดูแลรักษา ทั้งการให้น้ำและการให้ปุ๋ยรวมถึงสารอาหารต่างๆ และการให้ความรู้ในเรื่องการใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพ โดยกิจกรรมทั้งหมดได้มีการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้ลงมือฝึกทักษะปฏิบัติจริง ในพื้นที่แปลงปลูกกว่า 20 ไร่ ของเกษตรกรต้นแบบ นายสมพล ทะหลวย อดีตข้าราชการครู ที่ได้ผันตัวเองมาสู่อาชีพทำการเกษตรปลูกลำไยหลังจากเกษียณราชการ และได้ประสบความสำเร็จหลังตัดสินใจเข้าร่วมในโครงการเกษตรแปลงใหญ่ผลิตลำไยคุณภาพ
โดยนายสมพลฯ เกษตรกรต้นแบบ ได้กล่าวเผยว่า ตนเองเคยปลูกลำไยแบบปล่อยให้โตและออกผลตามธรรมชาติ ซึ่งพบว่าต้นลำไยจะมีขนาดสูงใหญ่ มีผลดกแต่ขนาดเล็ก เก็บเกี่ยวผลผลิตยากต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมีรายได้จากการขายลำไยเพียงเล็กน้อย หลังจากนั้นเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา(ปี 2559) จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ผลิตลำไยคุณภาพ ทำการตัดแต่งกิ่งและช่อผล ทำให้ต้นลำไยภายในแปลงปลูกมีขนาดทรงพุ่มเล็ก ลำต้นสูงไม่มาก ให้ผลผลิตพอประมาณแต่มีขนาดใหญ่(เกรด AA) เก็บเกี่ยวผลผลิตง่าย ลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเมื่อทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่าย กลับได้ราคาสูงมีรายได้จากการขายลำไยเพิ่มมากกว่าแต่ก่อนหลายเท่าตัว

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 97

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738