ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 พฤษภาคม 2561 / 14:44:52  
เหล่ากาชาด จ.ลำปาง เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
เหล่ากาชาด จ.ลำปาง เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
จังหวัดลำปาง โดย เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม "เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 10 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561" ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม โดยมีนางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปางในนามเจ้าภาพจัดการประชุม นำคณะผู้บริหาร และมวลสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ทั้ง 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมจำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมประชุมทำกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

ทั้งนี้ การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 ได้จัดขึ้นตามระเบียบข้อบังคับของ สภากาชาดไทย ที่กำหนดให้เหล่ากาชาดจังหวัดในแต่ละภาค ต้องมีการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภายในภาคไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี ซึ่งในส่วนของการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 10 มีสมาชิกทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน และลำปาง โดยการประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทบทวนองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสภากาชาดไทย อีกทั้งเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด รวมถึงนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ พร้อมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัดในช่วงระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงานจริง พร้อมทบทวนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ให้เหล่ากาชาดทุกจังหวัดได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทุกแห่งในพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อการประสานประโยชน์ ให้กับงานของสภากาชาดไทยต่อไป
โดยในการประชุมครั้งนี้ นอกจากได้มีการนำเสนอผลงานของเหล่ากาชาดในแต่ละจังหวัดแล้ว เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ยังได้จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมการมีส่วนร่วมสันทนาการ และกิจกรรมวิชาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่มวลสมาชิกเหล่ากาชาดในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น เรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง เรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติมุมมองในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีความสุข ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกเหล่ากาชาดได้นำความรู้จากการประชุมไปปรับใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ ทั้งแก่ตนเองและในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้รับเกียรติจาก นายแพทย์นิพนธ์ เฉลิมพันธ์ชัย รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบการบริการและสนับสนุนบริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาลลำปาง ได้มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จิตอาสารู้เท่าทันโรคภัย ห่างไกลโรคเรื้อรัง” และได้รับเกียรติจากวิทยาการสภากาชาดไทย ได้มาบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช 2461

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 319

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738