ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 พฤษภาคม 2561 / 15:10:56  
จังหวัดลำปางจัดประชุมป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปางจัดประชุมป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดลำปาง
จังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

25 พ.ค. 61 จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

การจัดการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในศาลากลางจังหวัดลำปาง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการประสานจัดทำแผนฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาใช้คู่มือ การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในสำนักงาน ของสถานที่ราชการ ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำขึ้น เป็นแนวทางในการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัด ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า อุปสรรคหนึ่งของการอพยพหนีภัย คือการจัดระเบียบจราจรภายในบริเวณศาลากลาง ที่จอดรถไม่เป็นระเบียบ รถดับเพลิงและรถกู้ภัยไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้โดยสะดวก สำนักงาน ปภ. ต้องมีแผนจัดการจราจรภายในศาลากลางจังหวัดด้วย นอกจากนั้นการป้องกันเหตุเบื้องต้นภายในหน่วยงานต่างๆ ก็เป็นส่วนสำคัญ ทุกหน่วยงานต้องมีแผนป้องกันอัคคีภัยของสำนักงาน รวมทั้งแผนเผชิญเหตุเมื่อมีกรณีเกิดเพลิงไหม้ ทั้งซักซ้อมการอพยพบุคลากร และบทบาทที่จะต้องปฏิบัติร่วมกับแผนเผชิญเหตุของ ศาลากลางจังหวัด โดยเคร่งครัดอีกด้วย

สำหรับการนำแผนไปสู่การปฏิบัตินั้น หลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้ความเห็นชอบและลงนามในแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดลำปางแล้ว สำนักงาน ปภ. จะสำรวจตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง รวมทั้งกำหนดจัดให้มีการฝึกซ้อมและทดสอบแผนฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตลอดจนจัดระเบียบการจราจรภายในบริเวณศาลากลางต่อไป


ข่าวโดย : ศุภชัย กัลปสันติ 054265061
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 106

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738