ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 พฤษภาคม 2561 / 14:10:50  
คณะอนุกรรมการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จ.ลำปาง ร่วมประเมินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัด
คณะอนุกรรมการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จ.ลำปาง ร่วมประเมินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัด
จ.ลำปาง เดินหน้าต่อเนื่องขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" นำคณะอนุกรรมการโครงการร่วมตรวจประเมินคัดเลือก "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2561

คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการ “สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2561 ร่วมเปิดพื้นที่เชิญตัวแทนหมู่บ้านระดับอำเภอของทั้ง 13 อำเภอ ในจังหวัดลำปาง เข้าทำกิจกรรมรับการตรวจประเมินผลงาน จากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ระดับจังหวัด ซึ่งได้มีการจัดทำกิจกรรมการประเมินขึ้น ที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง มาเป็นประธานนำคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ จังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่ดูงานกิจกรรมด้านต่างๆ ที่ตัวแทนหมู่บ้านของแต่ละอำเภอได้นำมาเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อจะพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดทำการคัดเลือกยกระดับ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระดับอำเภอ ให้เป็น "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ต้นแบบระดับจังหวัด
สำหรับการตรวจประเมินผลงานโครงการฯ ดังกล่าว นับเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องระยะยาวในโครงการ “สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ของจังหวัดลำปาง ซึ่งได้เน้นการตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ความสำเร็จในเชิงคุณภาพ โดยในปี 2561 - 2564 จังหวัดลำปาง มีเป้าหมายในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนงานโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการสร้างสังคมให้มีแต่ความสงบร่มเย็น ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความรักความสามัคคี และมีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้ของการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการประพฤติปฏิบัติ
โดยในการตรวจประเมินผลครั้งนี้ ทางคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" จังหวัดลำปาง ได้มีการพิจารณาประเมินผลงานให้คะแนนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งแต่ละตัวแทนหมู่บ้านจะต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ที่จะต้องมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ พัฒนาการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายชุมชน, ด้านสังคม ต้องมีการส่งเสริมพัฒนาคนในพื้นที่ให้รู้จักการเสียสละ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีความเอื้ออาทรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการสร้างสังคมปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข, ด้านวัฒนธรรม ต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ สืบสาน รักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน, ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติ ปลูกจิตสำนึกให้คนในพื้นที่มีความตระหนักเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงด้านอื่นๆ ที่จะต้องมีการพัฒนาดำเนินการให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ สำหรับตัวแทน "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ที่เข้ารับการตรวจประเมินและได้รับคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามตัวชี้วัด จะได้ยกระดับเป็นหมู่บ้านต้นแบบ “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระดับจังหวัด” และจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมนำเสนอผลงานรองรับการตรวจเยี่ยม จากพระพรหมเสนาบดี ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ จากส่วนกลาง ที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นี้ต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 120

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738