ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 พฤษภาคม 2561 / 12:19:11  
หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ใน จ.ลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม ร.7
หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ใน จ.ลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม ร.7
รองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

จังหวัดลำปาง โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ ร่วมบูรณาการกับหลายหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ที่บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ภายในสวนพฤกษชาติเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีนายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเหล่าพนักงานของ กฟผ.แม่เมาะ รวมถึงพสกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า จำนวนกว่า 700 คน ร่วมประกอบพิธี
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2436 ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2468 และทรงดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติ 9 ปี 3 เดือน 4 วัน โดยพระองค์ทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 และเสด็จสวรรคตในวันที่ 30 พฤษภาคม 2484 ด้วยโรคพระหทัยวาย ณ ประเทศอังกฤษ สิริพระชนมพรรษาได้ 47 พรรษา 6 เดือน 22 วัน
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 เมื่อขึ้นครองสิริราชสมบัติ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ กำหนดแนวทางการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ทรงปลูกฝังให้ประชาชนมีความสำนึกทางการเมือง และรู้จักการที่จะเลือกตั้งผู้แทนของตนเอง ด้วยการจัดให้มีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล และได้มีการปรับปรุงสภาองคมนตรี ให้มีอำนาจยับยั้ง ต้านทานการใช้พระราชอำนาจในทางที่ผิดของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเป็นการสมัครพระราชหฤทัยที่จะจำกัดพระราชอำนาจของพระองค์เอง นอกจากนี้ได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระองค์จึงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก ที่อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ทรงเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล เป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของปวงชนชาวไทยทั้งมวล ทรงมองเห็นความสำคัญด้านการพลังงาน จึงทรงมีพระบรมราชโองการให้สงวนแหล่งถ่านหินลิกไนต์ ณ เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองส่วนรวม ซึ่งได้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างกว้างไกล แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
ทุกพระราชกรณียกิจ ที่ทรงปฏิบัติ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 7 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 30 พฤษภาคม ได้เวียนมาบรรจบถึง จังหวัดลำปาง โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ พร้อมด้วยพสกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า จึงพร้อมใจร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมรำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นไพศาล ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทำนุบำรุงประเทศชาติ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้รับความสุขสบายตลอดรัชสมัย และสืบเนื่องต่อมาจวบจนถึงปัจจุบัน.

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 101

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738