ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 พฤษภาคม 2561 / 14:30:02  
จ.ลำปาง จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2561
จ.ลำปาง จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2561
จังหวัดลำปาง จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2561 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้แก่อำเภอสบปราบ และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนต้นแบบที่มีความสามารถทักษะด้านดนตรีไทย

วันนี้ (31 พ.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ครั้งที่ 5/2561 นำโดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือผลการดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัดลำปาง อาทิ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน, การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561, การดำเนินนโยบายของรัฐบาล, การรายงานผลการปฏิบัติงานจัดระเบียบสุนัขจรจัด บริเวณม่อนพญาแช่ และการกำหนดการแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27”

ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ได้มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการมาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดลำปาง ดังนี้ 1.นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง 2.นางจารุณี เขมะรังสี แรงงานจังหวัดลำปาง 3.นายธานินทร์ พุ่มอรุณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง 4.นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง และ 5.นางศศิธร สุดเจริญ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ กล่าวต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี

นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กล่าวในที่ประชุมว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2561 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้อนหลัง 3 ปี โดยมีผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ดังนี้ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 86 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย และมีผู้บาดเจ็บ จำนวน 90 คน โดย อำเภอสบปราบ เป็นอำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ (อุบัติเหตุ เป็น “0” ศูนย์) จึงควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สำหรับการมอบเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดลำปาง ตามโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2561 นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคมและเปิดโอกาสสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย สอดรับกับนโยบายให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็น อย่างน้อยคนละ 1 ชนิด จึงได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ที่มีความสามารถทักษะด้านดนตรีไทย ได้แก่ 1.เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับประถมศึกษา จังหวัดลำปาง เด็กหญิงสิริยากร สำอางศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางรัตน์อนุสรณ์) 2.เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดลำปาง นางสาวชุติมา ไชยยากูล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 3.เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษา จังหวัดลำปาง นายโรจน์ณรงค์ มาเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ร่วมเสนอและพิจารณาประเด็นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารและประสานการดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ดังนี้ การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล และโครงการ “จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2561” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง อีกทั้งการติดตามสถานการณ์สินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดลำปาง (สับปะรด) พร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับบุคลากรภาครัฐของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 184

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738