ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มิถุนายน 2561 / 23:28:16  
จ.ลำปาง ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ระดับจังหวัด (รอบสุดท้าย) ก่อนเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จ.ลำปาง ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ระดับจังหวัด (รอบสุดท้าย) ก่อนเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ลงพื้น ณ บ้านดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ (วันแรก) เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับจังหวัด

วันนี้ (6 มิ.ย.61) เวลา 09.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 มอบหมายให้นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานคณะกรรมการการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านดอนแก้ว หมู่ 8 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ โดยมีนายอำเภอวังเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลร่องเคาะ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแม่วะ กลุ่ม/ องค์กรเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เป็นการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรก ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ภายใต้กิจกรรมยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยต้องเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของกรมพัฒนาชุมชน หรือหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณา การรับรองระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มผช.) ในปี 2561 ที่มีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสัมมนาอาชีพชุมชนเป็นรูปธรรม และต่อยอดได้ เช่น การยกระดับรายได้ครัวเรือน การก่อตั้งกลุ่มอาชีพเสริม และพัฒนาเป็นกลุ่มผู้ผลิต OTOP หรือสามารถเชื่อมโยงกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เป็นหมู่บ้านที่สามารถเป็นต้นแบบ ในการบริหารจัดการชุมชนพึ่งตนเองได้ และปลอดยาเสพติด

สำหรับกิจกรรมการคัดเลือกในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ติดตาม (รอบสุดท้าย) ของบ้านดอนแก้ว หมู่ 8 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด โดยการรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของหมู่บ้านดอนแก้ว จากนายพล ทารักษ์ ผู้ใหญ่บ้านดอนแก้ว และคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมให้ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในการนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยน ซักถามในประเด็นข้อมูลของหมู่บ้านจากคณะกรรมการ พร้อมการเยี่ยมชมกิจกรรมสาธิตและนิทรรศการของหน่ายงานต่างๆ อาทิ การสาธิตจักสาน จากกลุ่มผู้สูงอายุ การสาธิตการทำขนมถั่วแผ่นตัด การสาธิตการทำไข่เค็มด้วยดินจอมปลวก การสาธิตการทำแหนม การสาธิตทำขนมจากนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนแก้ว และผลผลิตสัมมาชีพชุมชน ผลผลิตในหมู่บ้าน ดนตรีพื้นเมืองจากผู้สูงอายุ และอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้ง กิจกรรมนิทรรศการบริหารจัดการขยะ การสาธิตการนวดแผนไทย พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ของหมู่บ้าน เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น วัดดอนแก้ว การบริหารงานชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน (ชรบ.) และกลุ่มปลูกผักสวนครัว (ครอบครัวพัฒนา ครอบครัวสัมมาชีพชุมชน) เป็นต้น

บ้านดอนแก้ว หมู่ 8 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีประชากรทั้งหมด 741 คน จากครัวเรือนทั้งหมด 239 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ทำนา ทำไร่ ถั่วเหลือง ข้าวโพด อ้อย การประมง และเลี้ยงสัตว์ โดยหมู่บ้านดอนแก้วได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด มีการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มเกษตรผสมผสานและแปรรูปบ้านดอนแก้ว) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและอื่นๆ โดยการร่วมพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินจะกลั่นกรองและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ จากทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ที่ผ่านเข้ารอบการพิจารณา คือ 1.บ้านดอนแก้ว ม.8 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ (ลงตรวจประเมิน 06 มิ.ย. 61) 2.บ้านนากวาง ม.2 ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ (ลงตรวจประเมิน 07 มิ.ย. 61) 3.บ้านหัวทุ่ง ม. 9 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง (ลงตรวจประเมิน 08 มิ.ย. 61) ต่อไป

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา (054 265061, 093 9196578)
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 333

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738