ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มิถุนายน 2561 / 06:17:01  
จ.ลำปาง ทำพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการเขียนและการอ่าน ประจำปี 2561
จ.ลำปาง ทำพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดการเขียนและการอ่าน ประจำปี 2561
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในจังหวัดลำปางร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์จังหวัด จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ทำพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ชนะการประกวดการเขียนและการอ่าน

คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านจังหวัดลำปาง ร่วมกับ มูลนิธิโยนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าหญิงนักเขียน” ร่วมกันเปิดพื้นที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชนเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดลำปาง ทำพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันการเขียนและการอ่าน ที่อาคารหอประชุม 100 ปี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธี พร้อมร่วมกับคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผู้ชนะการแข่งขันประกวดการเขียนและการอ่าน(ภาคฤดูร้อน) ประจำปี 2561 ของจังหวัดลำปาง โดยมีผู้บริหารของสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ และเพื่อนเยาวชนนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวด
สำหรับพิธีการมอบรางวัลดังกล่าว นับเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการ “ส่งเสริมการเขียนและการอ่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในภาคฤดูร้อน” ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเริ่มตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเทิดพระเกียรติถวายแด่สมเด็จเจ้าฟ้านักอ่าน เจ้าหญิงนักเขียนของไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งเพื่อสร้างกระแสรณรงค์ให้เกิดนวัตกรรมส่งเสริมเยาวชนไทยให้รักการอ่านหนังสือ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติที่กำหนดให้ปีพุทธศักราช 2553 - 2561 เป็นปีทศวรรษแห่งการอ่าน ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้เป็นนิสัยประจำชาติสู่ความยั่งยืน ในการนี้จังหวัดลำปาง ได้จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันการเขียนและการอ่าน(ภาคฤดูร้อน) ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมแสดงความสามารถจัดส่งผลงานการเขียนและการอ่านเข้าประกวดแข่งขัน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้มีการจัดการประกวดในกิจกรรมหลากหลายลักษณะอาทิ การเขียนความเรียง การเขียนจดหมาย การเขียนรายงานการอ่านหนังสือภาคฤดูร้อน และกิจกรรมนักอ่านน่ายกย่อง โดยมีกิจกรรมการประกวดในหัวข้อที่น่าสนใจเช่น การเขียนความเรียงภาษาไทย หัวข้อ “นักอ่านยุค 4.0”, การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Thailand Reading 4.0”, การแต่งกลอนเพื่อรณรงค์ให้รักการอ่าน, การประกวดนิทานภาพวาดมือ ในหัวข้อ “แบ่งปันกันอ่าน” และการประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ ในหัวข้อ “ส่งเสริมการอ่าน” เป็นต้น
ทั้งนี้ทุกกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นมุ่งหวัง เพื่อต้องการสร้างความตระหนักเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เด็กเยาวชน และประชาชนชาวลำปาง ได้เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และหันมาอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์กันให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ ความรู้ความสามารถ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการให้เกิดการขยายผล สร้างวัฒนธรรมการอ่านลงไปสู่พื้นที่ชุมชนจนถึงในระดับครอบครัว เพื่อร่วมกันรวมพลังสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 195

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738