ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2561 / 10:10:12  
ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต
ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต
เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้างแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์

นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๒๕๖๑ (World Blood Donor Day ๒๐๑๘) ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้างแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ภายใต้แนวคิด “Be there for Someone else. Give blood. Share life” “ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในเรื่องของการบริจาคโลหิต และคุณค่าของการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตประจำยังคงบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นประจำทุก ๓ เดือน อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนที่มีสุขภาพดีที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตได้เริ่มต้นบริจาคโลหิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอและปลอดภัยสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษาในโรงพยาบาล กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะ นิทรรศการเกี่ยวกับวันผู้บริจาคโลหิตโลก นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ นิทรรศการผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน การบรรยายพิเศษในเรื่องของความเชื่อ ค่านิยม และความรู้เกี่ยวกับการบริจาคดวงตา และอวัยวะ การเสวนาระหว่างผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ผู้เป็นมารดาของผู้เสียชีวิตที่ได้บริจาคดวงตา และอวัยวะ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการเจรจา และจัดหาผู้บริจาคดวงตา และอวัยวะ และผู้ที่ได้แสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาและอวัยวะ โดยผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในวันดังกล่าวจะได้รับของที่ระลึก เพื่อเป็นการขอบคุณที่ได้บริจาคด้วยความสมัครใจ และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ ห้างแจ่มฟ้าช็อปปิ้งมอลล์ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๕๑-๐๓๗๐ หรือหมายเลข ๐๘-๖๔๓๑-๓๐๓๓
วันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) ตรงกับวันที่ ๑๔ มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของ ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก และได้รับรางวัลโนเบล สาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ ในปี ค.ศ.๑๙๓๐ ซึ่งการค้นพบเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการต่อยอดในวงการแพทย์มาจนถึงทุกวันนี้ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกเป็นจำนวนมาก และถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตของโลก ทางองค์การอนามัยโลก (WHO), สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC), สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) ได้ขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก และส่งเสริมงานบริการโลหิตให้เป็นที่แพร่หลายในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ๑๔ มิถุนายนของทุกปี เพื่อให้ชาวโลกตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตสำหรับเตรียมพร้อมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยเริ่มครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๔ และจัดกิจกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกับที่ประเทศไทย สภากาชาดไทยได้รณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีปริมาณโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤต เพราะปัจจุบันประชาชนยังมาบริจาคโลหิตอย่างไม่สม่ำเสมอ การจัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิต จึงเป็นกุญแจสำคัญในการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมาร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก ๓ เดือน เนื่องจากโลหิตที่มาบริจาคนั้นไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน ดังนั้นการที่มีผู้หมุนเวียนมาบริจาคอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญ


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738