ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มิถุนายน 2561 / 16:44:46  
อำเภอฝาง ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
อำเภอฝาง ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ โดยเน้น 3 ประเด็นหลัก คือ อุบัติเหตุ ขยะและสิ่งแวดล้อม และการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อนำไปสู่การเป็นสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน

บ่ายวันนี้(11 มิ.ย.61) ที่ห้องประชุมอำเภอฝาง นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในระดับพื้นที่ ให้เป็นไปตามทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นองค์รวม มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความยั่งยืน โดยเบื้องต้น อำเภอฝาง ได้กำหนดประเด็น ที่จะขับเคลื่อน 3 ประเด็น คือ 1.ปัญหาอุบัติเหตุ เนื่องจากอำเภอฝาง เป็นอำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นลำดับต้นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ 2. ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม และ 3.การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ เนื่องจากปัจจุบันอำเภอฝาง มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สูงอายุ จำนวน 14,028 คน จากประชากร 62,344 คน คิดเป็น ร้อยละ 22.5 ของประชากรทั้งหมด และหลังจากนี้ จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำไปสู่การเป็นสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 116

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738