ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 12:32:15  
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดฝึกอบรมอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ หวังผู้มีรายได้น้อยก้าวพ้นความยากจน และมีความมั่นคงในชีวิต

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ที่มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน การฝึกอบรมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับอำเภอเมืองลำพูน เทศบาลตำบลอุโมงค์ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ดำเนินการฝึกอบรม 3 สาขาอาชีพ ได้แก่ การประกอบอาหารไทย, การทำขนมไทย, การแปรรูปและถนอมอาหาร วันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 75 คน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับองค์ความรู้ และทักษะด้านอาชีพ ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยก้าวพ้นความยากจน และมีความมั่นคงในชีวิต โดย นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี ได้รับความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ โดยการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ เริ่มดำเนินการ 4 ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลอุโมงค์ ตำบลเวียงยอง ตำบลประตูป่า และตำบลบ้านกลาง รวม 185 คน ด้วยความร่วมมือ ระหว่าง อำเภอเมืองลำพูนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ก่อนเข้าฝึกอาชีพได้สร้างความเข้าใจ วัตถุประสงค์การดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ การติดตามผลสัมฤทธิ์ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ นอกจากนั้น จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้ารับการฝึกต่อไป
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวด้วยว่า จากข้อมูล สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ปรากฏว่ามีผู้ประสงค์เข้าฝึกอาชีพกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในจังหวัดลำพูน จำนวน 3,803 คน โดยฝึกอาชีพช่างเอนกประสงค์ 76 คน และฝึกอาชีพเสริม เพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 3,727 คน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือ สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีแผนปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ในเดือนมิถุนายน จำนวน 843 คน , เดือนกรกฎาคม จำนวน 1,580 คน และเดือนสิงหาคม จำนวน 647 คน ในพื้นที่ 8 อำเภอ


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 185

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738