ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 14:31:35  
จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำสำคัญอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำสำคัญอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดลำพูน ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำทั่วประเทศ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่สำคัญของจังหวัดลำพูน ได้แก่ แม่น้ำกวง ซึ่งได้มอบหมายภารกิจให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง รับผิดชอบในการกำจัดผักตบชวา ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา แต่ปรากฏว่าปัจจุบันปริมาณผักตบชวาในแม่น้ำกวงบางช่วงยังมีปริมาณค่อนข้างหนาแน่นจากการแพร่ขยายพันธ์ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับเข้าช่วงฤดูฝน ทำให้เกิดน้ำไหลหลากและพัดพาผักตบชวาจากด้านเหนือน้ำเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก โดยส่วนใหญ่จะติดค้างบริเวณสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ำ ทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม กีดขวางทางระบายของน้ำ ติดค้างฝายชะลอน้ำและตอม่อสะพาน อาจเกิดความเสียหายกับสิ่งปลูกสร้างได้ เพื่อให้การดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดลำพูน บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลและสามารถป้องกันการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ได้สำรวจปริมาณผักตบชวาและวัชพืชที่มีในแม่น้ำกวงและลำเหมืองปิงห่างภายหลังเกิดฝนตกในพื้นที่เดือนมิถุนายน แม่น้ำกวง จำนวน 21 จุดและลำเหมืองปิงห่าง จำนวน 13 จุด ส่วนที่มีปริมาณหนาแน่นที่ต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน จำนวน 7 จุด คือ บริเวณสะพานวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ บริเวณสะพานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 บริเวณสะพานศรีวิชัย 2 บริเวณชุมชนบ้านวังทอง บริเวณสะพานขัวมุง และบริเวณสะพานท่าจักร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานโดยให้บูรณาการการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกลหนัก อุปกรณ์ รถบรรทุกและกำลังพลจากหลายภาคส่วน โดยมอบฝ่ายเลขาฯ จัดทำแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมให้ชัดเจน และให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 นี้

ข่าวโดย : สุพิน จินดาหลวง
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 58

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738