ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 17:18:03  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ในกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันนี้ (12 มิ.ย.61) นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทางให้มีความโดดเด่นบนอัตลักษณ์ของชุมชน โดยมีคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายและภาคีเครือข่ายการพัฒนา อปท หน่วยงานภาครัฐ ระดับอำเภอ จังหวัดภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจำนวน 160 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ 3 โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทางให้จังหวัดพะเยา ดำเนินการตามโครงการและมีงบประมาณทั้งสิ้น 7,317,000 บาท ซึ่งมีเป้าหมายจำนวน 2 หมู่บ้านได้แก่ บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และบ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดแก่ชุมชน เชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทางให้มีความโดดเด่นบนอัตลักษณ์ของชุมชน และเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และสามารถนำมาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และจัดแบ่งกลุ่มระดมสมอง โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและได้รับการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนและเพื่อออกแบบวางผังกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวและกำหนดรูปแบบการพัฒนา

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738