ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มิถุนายน 2561 / 09:24:23  
ประมงลำปาง ร่วมสร้างสรรค์ปันสุข มอบปัจจัยการผลิตและพันธุ์ปลา แก่ชาวบ้าน 5 ชุมชน ในลุ่มน้ำจาง
ประมงลำปาง ร่วมสร้างสรรค์ปันสุข มอบปัจจัยการผลิตและพันธุ์ปลา แก่ชาวบ้าน 5 ชุมชน ในลุ่มน้ำจาง
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกรมประมง ประจำเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสนับสนุนแผนปฏิบัติการเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง" ร่วมกันลงพื้นที่นำปัจจัยการผลิตทางการประมงส่งมอบให้แก่เกษตรกรชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำแม่จาง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อการพัฒนาเสริมศักยภาพทางการผลิตของชุมชนพื้นที่ ทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยได้มีการนำปัจจัยการผลิตทั้งพันธุ์ปลา อาหารเม็ด พร้อมกระชังเลี้ยง มอบส่งถึงมือเกษตรกรในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ณ ที่บริเวณสวนอุทยานการศึกษาวัดบ้านปง(วัดปงหอศาล) หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยการส่งมอบได้มีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำแม่จาง จาก 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน ของอำเภอแม่ทะ ได้แก่ ชุมชนบ้านหนอง หมู่ที่9 ตำบลน้ำโจ้, ชุมชนบ้านนากว้าว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว, ชุมชนบ้านปง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตัน, ชุมชนบ้านหลุกใต้ หมู่ที่ 12 และชุมชนบ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว รวมจำนวนกว่า 100 คน ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนกลุ่มเข้าทำการรับมอบปัจจัยการผลิตทางการประมง จากเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบ พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนกลุ่มพี่น้องเกษตรกร

ทั้งนี้ สำหรับปัจจัยการผลิตด้านการประมงที่ได้นำส่งมอบแก่กลุ่มพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่จางดังกล่าว นับเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสานต่องาน ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศในจังหวัดลำปาง ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการที่จะดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำทั้งระบบ ให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ให้คนในชุมชนได้มีบทบาทในการบริหาร ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์และได้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำตามธรรมชาติจำนวนมาก โดยทั้งหมดเพื่อเป็นการนำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหารของคนในชุมชนพื้นที่ และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านการประมง ที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดนำพื้นที่ไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาอาชีพเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น
โดยปัจจัยการผลิตด้านการประมง ที่ได้นำมามอบให้แก่พี่น้องเกษตรกรครั้งนี้ ประกอบไปด้วย กระชังเลี้ยงปลา จำนวน 10 กระชัง, อาหารปลาเม็ดสำหรับอนุบาลลูกปลา จำนวน 25 กระสอบ และลูกพันธุ์ปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ อาทิ ลูกพันธุ์ปลาสวาย จำนวน 100,000 ตัว, ลูกพันธุ์ปลากาดำ 95,000 ตัว, ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 31,250 ตัว และลูกพันธุ์ปลาบ้า อีกจำนวน 100,000 ตัว โดยปัจจัยการผลิตทั้งหมดได้จัดแบ่งให้แต่ละชุมชนได้นำไปบริหารจัดการในจำนวนเท่าๆ กัน ซึ่งพันธุ์ปลาที่ได้รับเกษตรกรทั้ง 5 ชุมชน จะได้นำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ของแต่ละชุมชน รวมไปถึงตามพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในล้ำน้ำแม่จางตามจุดต่างๆ โดยในส่วนนี้ตามเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ แต่ละชุมชนได้กำหนดกฎกติกาห้ามจับสัตว์น้ำโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อจะให้ปลาในลำน้ำแม่จางได้แพร่ขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนให้มากที่สุด เพื่อจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป เหมือนดั่งเช่นบริเวณหน้าวัดบ้านปงหอศาล ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ ที่ปัจจุบันได้มีปลาตะเพียนหางแดง หรือ ปลากระแหทอง อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นสถานที่ให้อาหารปลา ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแวะเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชุมชนบ้านปง ได้ร่วมกันนำพันธุ์ปลาที่ได้รับมาปล่อยลงสู่ลำน้ำแม่จางบริเวณหน้าวัดปงหอศาล พร้อมกับได้ร่วมกันให้อาหารแก่ปลากระแหทอง ที่อาศัยอยู่ในลำน้ำแม่จางบริเวณหน้าวัดด้วย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 161

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738