ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 12:57:20  
เยาวชนชาวลำปาง จากทั่วทั้ง 13 อำเภอ เข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะการตีก๋องปู่จา ร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
เยาวชนชาวลำปาง จากทั่วทั้ง 13 อำเภอ เข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะการตีก๋องปู่จา ร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) คลังปิโตเลียมลำปาง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่น ร่วมเปิดพื้นที่จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ "การตีก๋องปู่จา" ให้แก่เด็กเยาวชนชาวจังหวัดลำปาง ในโครงการ "ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ 16" และ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูกลอง ผู้สอนการตีก๋องปู่จา" ซึ่งได้มีการจัดทำพิธีเปิดค่ายฝึกอบรมอย่างเป็นทางการขึ้น ที่บริเวณลานจอดรถ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) คลังปิโตเลียมลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีทำการเปิดค่ายฝึกอบรม โดยมีครูภูมิปัญญาในด้านการตีก๋องปู่จา และเยาวชนเด็กนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง รวมกว่า 130 คน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการฯ

กิจกรรมโครงการ “ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา” มีบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นผู้คอยให้การสนับสนุนในด้านการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาทักษะด้านการตีก๋องปู่จา ให้กับเด็กเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปางมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 16 ของการฝึกอบรม ทั้งนี้ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน และต้องการที่จะส่งเสริมให้ “การตีก๋องปู่จา” ที่ถือได้ว่าเป็นประเพณีภูมิปัญญาประจำถิ่น ซึ่งได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณได้คงอยู่คู่กับชาวนครลำปางสืบไป อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างกระแสการอนุรักษ์ “การตีก๋องปู่จา” ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป อันจะเป็นการเสริมสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเพิ่มศักยภาพในพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวให้กับทางจังหวัดลำปางด้วย
โดยการจัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา” ครั้งนี้ ทางบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) คลังปิโตเลียมลำปาง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมเปิดค่ายฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561 โดยได้มีการคัดเลือกเยาวชนเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จากทั่วทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง มาเข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้ถึงเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการตีก๋องปู่จา พร้อมกับจะได้มีการฝึกปฏิบัติตีก๋องปู่จา ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมครูผู้ทรงคุณวุฒิ ครูภูมิปัญญาในพื้นที่ ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการฝึกอบรมจะได้อาศัยหลักทางพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ร่วมฝึกปฏิบัติพร้อมกัน ด้วยการนำเยาวชนมาขัดเกลาจิตใจฝึกจิตทำสมาธิ ที่วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และเข้าฐานฝึกปฏิบัติจริงร่วมกัน โดยเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี พร้อมกับฝึกปฏิบัติจริงทั้งการฝึกทักษะการตีก๋องปู่จาแบบเฉพาะบุคคล และแบบทีม ซึ่งเยาวชนที่เข้าค่ายฝึกอบรมทุกคน จะต้องได้รับการประเมินทดสอบทักษะให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานจากครูผู้สอน ทั้งนี้เพื่อจะให้เยาวชนได้มีทักษะ เกิดความรู้และเข้าใจ ถึงแก่นแท้ของรากฐานประเพณีตีก๋องปู่จา นอกจากนี้ในโครงการฯ ยังจะได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูกลอง ครูผู้สอนตีก๋องปูจา เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ถึงเรื่องหลักเกณฑ์การตัดสินฯ และการรักษาองค์ความรู้ของการตีก๋องปู่จา ให้มีความถูกต้องตามรากฐานของประเพณีดั้งเดิมด้วย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 64

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738