ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 13:49:22  
ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8
ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 8
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า เนื่องด้วยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายนนี้ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้นำประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมจำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม และไทย โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการเตรียมการจากประธานคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมฯ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสารัตถะ ด้านพิธีการและอำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัยและจราจร ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านอำนวยการ

การประชุมระดับผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ "การก้าวสู่ประชาคมแม่โขงที่เชื่อมโยงกัน" (Towards an Integrated and Connected Mekong Community) จะมีขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 และจะมีการประชุม ACMECS CEO Forum ภายใต้หัวข้อ "เสริมสร้างความเชื่อมโยงทุกมิติ เพื่ออนาคตร่วมกันของสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง” (Connecting our Future: Enhancing ACMECS Cooperation and Integration) จะมีขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้นำ ภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชนของประเทศสมาชิก รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน การประชุมผู้นำ ACMECS ในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาคธุรกิจ (ประชุมวันที่ 15 มิถุนายน) และภาครัฐ (ประชุมวันที่ 16 มิถุนายน) โดยจัดให้มีการหารือระหว่างผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกับประเทศนอกภูมิภาค
นอกจากนี้ ประเด็นหลักของการประชุมฯ ประกอบด้วย การสร้างโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม การส่งเสริมแนวคิด “smart” ที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ เช่น smart famers และ smart entrepreneurs รวมถึงแรวคิดประชารัฐ โดยการจัดตั้งกองทุน (ACMECS Infrastructure Fund and Trust) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศนอกภูมิภาค ที่มีศักยภาพในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในอนาคต
มิติใหม่ของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการหารือระหว่างผู้นำ ได้แก่ แนวคิดการจัดตั้งกองทุน ACMECS (ACMECS Fund) และกองทุนทรัสต์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ACMECS Infrastructure Fund and Trust) เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะระดมทุนสำหรับการพัฒนาโครงการภายใต้แผนแม่บท ACMECS และการเชิญหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ผู้แทนจากประเทศนอกอนุภูมิภาค องค์การระหว่างประเทศ และนักธุรกิจชั้นนำของประเทศสมาชิก ACMECS ด้วย

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 102

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738