ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 14:05:08  
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558-2559
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา  ประจำปีการศึกษา 2558-2559
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2558-2559

เช้าวันนี้(14 มิ.ย 61)นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ที่ห้องประชุมอาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 126 คน แยกเป็นหลักสูตรสาขาวิชาการศึกปฐมวัย จำนวน 63 คน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จำนวน 50 คน สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 12 คน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 6 คน และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 5 คน พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคลากรดีเด่นและผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้โอวาทใจความตอนหนึ่งว่า ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า ในการทำงานนอกจากจะต้องใช้ทั้งความรู้และความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้ว จะต้องมีความขยันหมั่นฝึกฝนทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย และเรียนรู้เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนและการงานในหน้าที่ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ที่สำคัญที่สุดจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่น โดยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ จากนั้นผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 126 คน กล่าวปฏิญาณตนว่า จะประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบสัมมาชีพโดยใช้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยาลัยฯ ในทางที่ชอบ ด้วยความยุติธรรมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชนส่วนตน พร้อมจะเทิดทูนและผดุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศสืบไป วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 17 เมษายน 2545 ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นในจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษา เปิดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาในหลักสูตร 5 สาขาวิชา และหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้แนวคิดและสโลแกน วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น/

ข่าวโดย : พรพนิต จรรยาบรรเจิด ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 65

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738