ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 14:33:55  
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนโอท็อป
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนโอท็อป
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสร้างความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว 12 หมู่บ้านเชื่อมโยง โอท็อป นวัตวิถี

นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กลุ่มเป้าหมายหมู่บ้านโอท็อป เพื่อการท่องเที่ยว 12 หมู่บ้าน ตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Villave มี 8 เส้นทาง เชื่อมโยง โอท็อป นวัตวิถี ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย ซึ่งจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมที่ 2 การออกแบบวางแผนกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวและกำหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านโอท็อป เพื่อการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจคนในชุมชนให้มีรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สำหรับการจัดเวทีที่ 2 ที่โรงแรมเอ็มบูติค อำเภอเมืองเชียงราย ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 มีผู้นำชุมชน ประชาชน ภาคีเครือข่ายในเขตอำเภอเมืองเชียงรายจำนวน 240 คน จาก 3 หมู่บ้าน 3 ตำบล คือ บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสุด บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยชมพู และบ้านป่าซางวิวัฒน์ หมู่ที่ 10 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย โดยจัดวิทยากรให้ความรู้ทางด้านกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ความรู้รูปแบบการพัฒนาโมเดลการท่องเที่ยว และการจัดทำรูปแบบเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 12 หมู่บ้านเชื่อมโยง โอท็อป นวัตวิถี

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 107

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738