ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 14:37:02  
จังหวัดพะเยาผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ลำดับที่ 35 จาก 47 ส่วนราชการ
จังหวัดพะเยาผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ลำดับที่ 35 จาก 47 ส่วนราชการ
จังหวัดพะเยาได้รับการพิจารณาให้ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ลำดับที่ 35 จาก 47 ส่วนราชการ

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงาน กพร.ได้จัดให้มีการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 เป็นการตรวจรับรองเพื่อให้มั่นใจว่า ส่วนราชการมีแนวทางหรือระบบต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อลักษณะสำคัญขององค์การ และมีการปฏิบัติตามแนวทางและระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการปรับปรุงแนวทางหรือระบบให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารบ้านเองที่ดี ได้มีการพิจารณาตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน และได้มีประกาศลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผลการพิจารณาการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยแยกออกเป็นหน่วยภาครัฐระดับกรม จำนวน 27 หน่วยงาน และจังหวัด จำนวน 20 จังหวัด รวมทั้งสิ้น จำนวน 47 ส่วนราชการ ซึ่งจังหวัดพะเยาได้รับการพิจารณาให้ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ในลำดับที่ 35 จาก 47 ส่วนราชการ
แนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ความเป็นระบบที่จะทำให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการไปได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์การ มีความยั่งยืนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นมุ่งเน้นในการนำกระบวนการ ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบไปสู่่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของส่วนราชการ สามารถวัดผล กำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ ในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของส่วนราชการ การบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองต่อปัจจัยจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น และนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญต่อการปรับปรุงบริการกระบวนการ และการปฏิบัติการของส่วนราชการต่อไป.


ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ : ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 45

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738