ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 14:41:33  
น่านประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดน่าน
น่านประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง บริหารจัดการ และการประสานการปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย ตามแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย

ที่ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 ตามข้อสั่งการของ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่ได้ให้จังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2560 – 2561 ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การเฝ้าระวัง การบริหารจัดการ การประสานการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยจังหวัดน่านได้กำหนดช่วงระยะเวลาดำเนินการ แบ่งเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย 1. ช่วงเตรียมการ ดำเนินการช่วงเดือนมกราคม มีการประชุมเตรียมการ การจัดการเชื้อเพลิง (การชิงเผา) ทั้งพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่า พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ชุมชน/เมือง การทำแนวกันไฟ การให้ความรู้เครือข่าย และการบูรณาการข้อมูล 2. ช่วงรับมือ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงวิกฤติ ระหว่างเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ มีการรายงาน การแจ้งเตือนสถานการณ์ การระดมสรรพกำลัง การลาดตระเวน และการดับไฟ ช่วงวิกฤติ คือช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม เป็นช่วงที่ใช้ระบบบัญชาการ การบังคับใช้กฎหมาย การลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า การลดฝุ่นละอองในอากาศ และการประสานประเทศเพื่อนบ้าน 3. ช่วงฟื้นฟู เป็นการส่งเสริมเครือข่ายเกษตร ชุมชนปลอดการเผา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคเอกชนและประชาชน และช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ส่งผลให้จังหวัดน่านมีผลการเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าลดลงกว่าปีที่ผ่านมา และในช่วงนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีฝนตกกระจายทั่วทุกพื้นที่ ทำให้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันคลี่คลาย อย่างไรก็ดี จึงขอฝากให้ทุกหน่วยงานได้นำข้อมูลผลการรายงานในรอบปีที่ผ่านมา ไปวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานแต่ละพื้นที่ ตามแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย และนำไปเป็นมาตรการเฝ้าระวังในปีต่อไป รวมทั้งได้มีการสื่อสารให้ประชาชนได้มีความเข้าใจ พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ได้น้อมนำโครงการพระราชดำริในการสร้างป่า สร้างรายได้ในพื้นที่ และสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ ดิน น้ำและป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ****************

ข่าวโดย : รดา บุญยะกาญจน์
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 46

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738