ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 15:24:12  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาการผลิต การตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาการผลิต การตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาการผลิต การตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการแปรรูปการเชื่อมโยงการตลาด ตลอดจนการพัฒนาการตลาดด้วยการสร้างแบรนด์ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการบริโภค

วันนี้ (14 มิ.ย.61) ที่ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการสัมมนาการผลิตการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงช่องทางการตลาด การเชื่อมโยงการตลาด โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์โคเนื้อของจังหวัดพะเยา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาดการแปรรูปการเชื่อมโยงการตลาด ตลอดจนการพัฒนาการตลาดด้วยการสร้างแบรนด์ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการบริโภคร่วมถึงจะเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพะเยาด้วย
นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้ร่วมโครงการผลิตโคคุณภาพตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการลดพื้นที่ปลูกข้าวที่มีปัญหาด้านการตลาดให้ปรับเป็นเลี้ยงโคที่จะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร ประกอบกับปริมาณการเลี้ยงโคที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขาดแคลนโคเนื้อในการบริโภค โดยในปี 2560 จังหวัดพะเยา มีข้อมูลโคเนื้อ 40,57 5 ตัว ในปี 2561 มีโคเนื้อ 38,190 ตัว ลดลง 2,385 ตัว หรือประมาณร้อยละ 6 ของปี 2560 และประเทศไทยผลิตโคเนื้อไม่เพียงพอต่อการบริโภคต้องนำเข้าจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ พม่า และอินเดีย แต่ก็ยังมีการส่งออกโคมีชีวิต โคเนื้อ และผลิตภัณฑ์ไปประเทศเพื่อนบ้านด้วย โดยในปีที่ผ่านมา มีการส่งออกโคมมีชีวิต 160,000 ตัว มูลค่า 2,090 ล้านบาท ตลาดหลักคือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จีน และมาเลเซีย ซึ่งแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย การพัฒนาการเลี้ยง โดยใช้อาหารต้นทุนต่ำ ที่มีในท้องถิ่น เช่น การใช้มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ได้โคเนื้อเข้าสู่ระบบสหกรณ์ ที่มีโรงฆ่าที่ได้มาตรฐานรวมถึงการมีศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้มีการวางแผนด้านการตลาดเพื่อให้เป็นไปในทางที่เดียวกันเช่น การให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การจัดสัมมนาด้านการตลาดโคเนื้อ การจัดโรดโชว์สัปดาห์โคขุนดอกคำใต้ เพื่อแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคเนื้อ รวมถึงการเชื่อมโยงการตลาดให้ผู้ซื้อมาพบกับผู้ขายโดยตรง

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 71

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738