ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 15:49:07  
ครม. เห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
ครม. เห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการต่างๆ ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการท่องเที่ยว ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการต่างๆ ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการท่องเที่ยว ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ในการลงพื้นที่เพื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) ที่ประชุมเห็นชอบโครงการต่าง ๆ เช่น
1. โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio Complex) จังหวัดนครสวรรค์ รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นการต่อยอดที่รัฐบาลกำหนดให้พื้นที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Hub) ตั้งแต่ปี 2559 :เป็นการพัฒนาเกษตรกรรมพื้นฐาน (รวมด้านปศุสัตว์) ให้เป็นเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
2. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในโครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ้าย และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี /การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำยมและน่าน จังหวัดพิจิตร ริมแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์ และริมแม่น้ำปิง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างภาคกลางไปสู่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันตก-ตะวันออก ประกอบด้วย 1) โครงข่ายคมนาคมทางถนน - การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า สถานีรับมอบและส่งตู้บรรทุกสินค้า ที่สถานีรถไฟเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี และศูนย์บริการจุดพักรถบรรทุก ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 2) โครงข่ายคมนาคมทางราง – โครงการรถไฟ ทางคู่ นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด 3) โครงข่ายคมนาคมทางน้ำ - โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน่าน เป็นต้น
4. ด้านการท่องเที่ยว - ปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก และพัฒนา "อุทยานเมืองเก่าพิจิตร" แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยบอกเล่าเรื่องราว (story) ความงามของบึงสีไฟที่กระทบกับอาทิตย์อัสดง สินค้าเฉพาะพื้นถิ่น เช่น เม็ดบัว รวมทั้งการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ภายใต้คำขวัญ (slogan) "เที่ยวบึงดูนก เที่ยวนากินปลา" เป็นต้น

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 81

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738