ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 16:10:30  
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม และประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ได้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนริสชัย ป้อมเสือ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ( Government Easy Contact Center ชื่อย่อ GECC ) โดยนายสมคิด ลีลอย การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมต้อนรับ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจประเมินโดยการสังเกตและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการต่างๆ รวมถึงระบบจัดจำหน่ายตั๋วและสำรองที่นั่งของการไฟฟ้าที่เป็นระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวก รวดเร็วแก่ประชาชน ซึ่งการไฟฟ้า เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการบรรทุกขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า อีกทั้งการไฟฟ้าฯ ยังมุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และในช่วงบ่ายคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปตรวจรักษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ริม และต่อด้วยการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการให้มีศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญกับการบริการประชาชนตามมาตรฐาน โดยคณะกรรมการได้เริ่มเปิดให้หน่วยงานของรัฐสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยมีหน่วยงานของรัฐสมัคร จำนวนทั้งสิ้น 550 ศูนย์ และคณะกรรมการได้พิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน จำนวนทั้งสิ้น 283 ศูนย์ ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกในแต่ละภูมิภาค สำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก จะได้รับโล่และตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก เป็นเครื่องหมายยืนยัน หน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738