ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2561 / 06:33:41  
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ ร่วมสร้างสรรค์ปันสุข ออกเยี่ยมชุมชน 3 หมู่บ้าน ใน อ.แม่ทะ
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ ร่วมสร้างสรรค์ปันสุข ออกเยี่ยมชุมชน 3 หมู่บ้าน ใน อ.แม่ทะ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ทะ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก "เดินหน้าลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการตรวจเยี่ยมราษฎรในเขตท้องที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อใช้ดำเนินงานในการซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคของชุมชนในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน 2 ตำบล ของอำเภอแม่ทะ

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้าน 2 ตำบล รวม 3 โครงการ อาทิ โครงการการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ของชุมชนบ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ทะ, โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ของชุมชนบ้านก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเสือ และตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง 2,430 เมตร เส้นทางเชื่อต่อชุมชนบ้านดอนมูล หมู่ที่ 3 กับ ชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยการก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้ง 3 โครงการ เป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านในเขตท้องที่ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านในตำบลแม่ทะ และตำบลหัวเสือ มีความต้องการในเรื่องของน้ำเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำระบบประปาหมู่บ้านสำหรับใช้ในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนมีความต้องการในเรื่องของถนนเพื่อจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรเดินทางไปทำงาน รวมถึงใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่
โดยที่ชุมชนบ้านท่าแหนพัฒนา หมู่ที่ 10 ในเขตตำบลแม่ทะ ชาวบ้านได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2,944,000 บาท ทำการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดส่งน้ำผ่านระบบท่อไปยังบ้านเรือนประชาชนภายในเขตท้องที่ชุมชนเพื่อการอุปโภค-บริโภค ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง และหากแล้วเสร็จจะมีชาวบ้านได้รับประโยชน์จากตัวโครงการฯ กว่า 200 ครัวเรือน และสำหรับในส่วนของชุมชนบ้านก้อม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเสือ ชาวบ้านได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 495,000 บาท ทำการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเดิม เดินระบบท่อประปาใหม่ เนื่องจากท่อประปาเดิมเก่าและชำรุดใช้การไม่ได้ ซึ่งการปรับปรุงได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสามารถจัดส่งน้ำประปา ผ่านระบบท่อไปยังบ้านเรือนราษฎรในเขตท้องที่ชุมชนบ้านก้อมได้ครอบคลุมทุกครัวเรือน และในส่วนของโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางเชื่อต่อชุมชนบ้านดอนมูล กับ ชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลหัวเสือ ระยะทาง 2,430 เมตร ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม 2,289,000 บาท โดยเส้นทางถนนดังกล่าวประชาชนในพื้นที่มีความต้องการให้ทางหน่วยงานภาครัฐช่วยดำเนินการก่อสร้างให้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทางสัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งแต่เดิมพื้นผิวการจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านในพื้นที่มีความยากลำบากในการสัญจร รวมไปถึงเกษตรกรที่ต้องใช้เส้นทางเพื่อการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร มักจะต้องประสบปัญหาในเรื่องของผลผลิตที่เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง โดยปัจจุบันเส้นทางถนนสายดังกล่าวได้มีการดำเนินงานก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อย ชาวบ้านในพื้นที่สามารถใช้งานได้สมประโยชน์ครบคลุมทั้งตำบล
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับชาวบ้านในตำบลหัวเสือ ที่ได้รับถนนใหม่พร้อมกับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานถนนของชุมชน โดยได้มอบให้ผู้อาวุโสประจำหมู่บ้านเป็นคนตัดริบบิ้นทำพิธีเปิดการใช้งาน ซึ่งนับเป็นอีกครั้งกับกิจกรรมต่อเนื่องที่ได้ทำให้ชาวบ้านมีความสุข ทำให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการของรัฐ และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคภายในชุมชนอย่างแท้จริง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 216

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738