ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2561 / 09:38:45  
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 8th ACMECS Summit ภายใต้หัวข้อ การก้าวสู่ประชาคมแม่โขงที่เชื่อมโยงกัน
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 8th ACMECS Summit ภายใต้หัวข้อ การก้าวสู่ประชาคมแม่โขงที่เชื่อมโยงกัน
3 ลุ่มแม่น้ำ 5 ประเทศ ผสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ แสดงวิสัยทัศน์และกำหนดแผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ภายใต้หัวข้อ "การก้าวสู่ประชาคม แม่โขงที่เชื่อมโยงกัน" วันที่ 15-16 มิถุนายน 2561

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศว่า ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) คือ กรอบความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม จัดการประชุมครั้งที่ 8 (8th ACMECS Summit) ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้นำ พร้อมคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศสมาชิก ACMECS เข้าร่วมด้วย เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และกำหนดแผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ภายใต้หัวข้อ "การก้าวสู่ประชาคม แม่โขงที่เชื่อมโยงกัน" การประชุม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาคธุรกิจ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และภาครัฐ วันที่ 16 มิถุนายน 2561 โดยจัดให้มีการหารือระหว่างผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกับประเทศนอกภูมิภาค ประเด็นหลักของการประชุม ประกอบด้วย การสร้างโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมการส่งเสริมแนวคิด “smart” ที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ เช่น smart farmers และ smart entrepreneurs รวมถึงแนวคิดประชารัฐ โดยการจัดตั้งกองทุน (ACMECS Infrastructure Fund and Trust) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศนอกภูมิภาค ที่มีศักยภาพในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในอนาคต ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนจะได้รับ เช่น การค้าชายแดนที่มีมูลค่านับแสนล้านบาท การขยายโอกาสทางเศรษฐกิจกับประเทศสมาชิกและประเทศนอกภูมิภาค สันติสุขตามแนวชายแดนที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ตลอดจนโอกาสสำหรับประชาชนในการมีส่วนร่วมในธุรกิจ start-up และ e-commerce ซึ่งไทยจะนำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างความกินดีอยู่ดีและเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 133

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738