ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2561 / 11:54:02  
จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้กลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทั้ง 4 จังหวัดคือ เชียงราย แพร่ น่าน และพะเยา มีความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วน แบบบูรณาการ ประชารัฐ

วันนี้ 15 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยหน่วยราชการ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร ภาคประชาสังคม และภาคการศึกษา ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเชียงราย ภายใต้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มี 4 จังหวัดคือจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน นางสาวพิศนีข์ ตรียะวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ปี 2560 จำนวน 16,038 ไร่ มีเกษตรกรรวม 1,626 ราย สำหรับปีนี้ 2561 มีเป้าหมายดำเนินการเพิ่มพื้นที่อีก 11,625 ไร่ มีเกษตรกร 1,543 ราย จะทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นรวม 27,663 ไร่ มีเกษตรกรรวม 3,169 ราย ซึ่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560- 2564 ใน 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้าง เผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตสินค้า การบริการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรอินทรีย์ จัดทำศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ต่อยอดศูนย์ต้นแบบ ส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกรให้จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตชาอินทรีย์ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง และแปลงเรียนรู้หม่อมไหมอินทรีย์ที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าการบริการ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พร้อมตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นเป้าหมาย 262 ราย ตรวจรับรองพืช 127 แปลง ตรวจโรงคัดบรรจุพืช 5 แห่ง ตรวจรับรองฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ 10 แห่ง ตรวจรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์จำนวน 948 ราย และยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยคณะทำงานเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงราย สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทั้ง 4 จังหวัดคือจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วน แบบบูรณาการ ประชารัฐ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เกษตรกร ให้ครอบคลุมในระดับกลุ่มจังหวัดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำนอกจากนี้ยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค การค้า ด้านสินค้า การบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย.

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 120

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738