ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2561 / 12:03:31  
จังหวัดลำปางประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่1 / 2561
จังหวัดลำปางประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่1 / 2561
จังหวัดลำปางประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่1 / 2561

(15 มิย.61) ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่1 / 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมากจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการผลไม้ ปี 2561 ระดับจังหวัด โดยมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจัดทำข้อมูลความต้องการทางการตลาด และ สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดทำข้อมูลการผลิต และนำมาปรับสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการผลไม้ ปี 2561 ในระดับจังหวัด มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวร่วมประชุมในครั้งนี้
นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ระยะก่อนเก็บเกี่ยวให้หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการชี้เป้าแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพ ได้ชัดเจน / ส่งเสริมการบริโภคและประชาสัมพันธ์ ป้อมปรามผลไม้ด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ส่งเสริมกรแปรรุป ส่งเสริมการรวบรวมคัดแยก และจัดชั้นคุณภาพผลผลิต การจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ ส่วนระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินการตามาตรการข้างต้น เพื่อประเมินผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมด้านการผลิตและการตลาด เพื่อปรับปรุงและกำหนดแนวทางการพัฒนาสำหรับปีต่อไป

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 174

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738