ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มิถุนายน 2561 / 06:24:31  
จ.ลำปาง สานพลังรวมใจประชาชนในพื้นที่ ร่วมฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปลูกกล้าพันธุ์ไม้ 3,000 กล้า
จ.ลำปาง สานพลังรวมใจประชาชนในพื้นที่ ร่วมฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปลูกกล้าพันธุ์ไม้ 3,000 กล้า
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) กรมป่าไม้ ร่วมบูรณาการกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มณฑลทหารบกที่ 32 และหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้แบบประชาอาสา สานพลังรวมใจประชาชนในเขตพื้นที่ช่วยกันลงแรงปลูกกล้าพันธุ์ไม้ฟื้นฟูผืนป่าบริเวณต้นน้ำ ภายใต้โครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ให้แผ่นดิน" ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดลำปาง ฐานที่ 1/1 บ้านห้วยวาด ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวลำปางจากทุกภาคส่วน ทั้งประชาชนพื้นเมืองประจำถิ่น และพี่น้องชนเผ่ามูเซอที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงในเขตท้องที่ชุมชนบ้านห้วยวาด ตำบลทุ่งผึ้ง รวมจำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมช่วยกันปลูกต้นไม้ฟื้นคืนสภาพผืนป่า

สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าว เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ทาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(ลำปาง) กรมป่าไม้ และมณฑลทหารบกที่ 32 ได้ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จัดทำกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำขึ้น ซึ่งได้น้อมนำเอาพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระราชดำรัส ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงต้องการให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักและช่วยกันดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้ผ่านตัวกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อจะปลูกป่าในใจคนให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ อีกทั้งยังเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดลำปาง ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ช่วยกันปลูกต้นไม้และร่วมกันฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่ชุมชน และบริเวณผืนป่าต่างๆ อันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ป่าไม้ ด้วยจิตอาสา อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดกับป่าจะได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้
โดยในครั้งนี้ได้เน้นการปลูกป่าไม้แบบผสมผสาน มีการนำกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้นโตเร็วชนิดต่างๆ ที่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นดั้งเดิม รวมกว่า 19 ชนิด นำลงแปลงปลูกบนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมกว่า 100 ไร่ อาทิ กล้าพันธุ์ไม้สัก พะยูง มะค่าโมง ยางนา หว้า มะขามป้อม มะกอกป่า รวงผึ้ง และไผ่ เป็นต้น รวมกล้าพันธุ์ไม้ที่ปลูกจำนวนทั้งสิ้น 3,000 ต้นกล้า โดยการปลูกป่าผสมผสานดังกล่าว มุ่งหวังที่จะให้ประชาชนได้ประโยชน์จากป่า พออยู่ พอกิน พอใช้ และเพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ตามหลักแนวคิดปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 135

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738