ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 มิถุนายน 2561 / 17:10:43  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายระดับภูมิภาค 17 จังหวัดภาคเหนือที่เชียงใหม่
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายระดับภูมิภาค 17 จังหวัดภาคเหนือที่เชียงใหม่
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ระดับภูมิภาค 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

21 มิ.ย. 61 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) และเครือข่าย ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ ห้องดวงตะวัน แกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21- 22 มิ.ย. 61 โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ประมาณกว่า 500 คน

ในการสัมมนาวันแรก ภาคเช้า เป็นการบรรยายเรื่อง พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยนางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5 เชียงใหม่ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจในข้อบัญญัติใหม่ๆ โดยเฉพาะข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต ซึ่งได้รับความสนใจสอบถามปัญหาข้อปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ และให้ข้อสังเกตุต่อการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐจำนวนมาก

และในภาคบ่าย เป็นการบรรยายเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และเครือข่าย โดย นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และการอภิปรายเรื่อง “ธรรมาภิบาลสร้างสังคมให้ยั่งยืนอย่างไร” โดย พ.ต.ท. เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้แทน ก.ธ.จ. และผู้แทนภาคราชการ 6 คน ร่วมอภิปราย โดยได้อภิปรายถึงเทคนิควิธีการสอดส่อง และการให้ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. รวมทั้งความร่วมมือของจังหวัด ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ตลอดจนแนวทางในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของหน่วยงานในจังหวัด และการสนับสนุนของภาครัฐต่อการทำงานของ ก.ธ.จ. ทั้งนี้ ผู้อภิปรายได้เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนวิธีการ และข้อเสนอแนะ ให้มีการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นที่รู้จักของประชาชน รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแจ้งข้อมูลและเบาะแสให้คณะ ก.ธ.จ. เพื่อประโยชน์ในการสอดส่องดูแลโครงการต่างๆ ของภาครัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เป็นคณะกรรมการภาคประชาชน ภายใต้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มีบทบาทหน้าที่ในการสอดส่องดูแล ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และปราศจากการทุจริต โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรา 3/1 และเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 78 ที่กำหนดให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ อีกด้วย


ข่าวโดย : ศุภชัย กัลปสันติ 054265061
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738