ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มิถุนายน 2561 / 12:48:05  
รองนายกฯวิษณุ เครืองาม เป็นประธานเปิดการสัมมนา คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเครือข่าย ก.ธ.จ. พร้อมบรรยายพิเศษ
รองนายกฯวิษณุ เครืองาม เป็นประธานเปิดการสัมมนา คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเครือข่าย ก.ธ.จ. พร้อมบรรยายพิเศษ
รองนายกฯวิษณุ เครืองาม เป็นประธานเปิดการสัมมนา คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และเครือข่าย ก.ธ.จ. พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกับการปฏิรูปประเทศ

วันนี้ (22 มิ.ย. 61) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายฯ ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ) ที่ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานวัตถุประสงค์การจัดการสัมมนา ครั้งนี้ว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการสัมมนาขึ้นเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และเครือข่าย ก.ธ.จ. ในการสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม และตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้บรรยายพิเศษเรื่อง คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกับการปฏิรูปประเทศ ว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เกิดขึ้นโดยความคาดหวังของรัฐบาล ในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความโปร่งใส โดยการมีส่วนร่วมจากประชาชน ที่ทำงานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ ที่คอยสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด โดยหลักธรรมาภิบาล แบบกลางๆ นอกจากนั้น รัฐบาลได้ประกาศแผนปฏิรูปประเทศเมื่อเดือนเมษายน และมอบหมายหน่วยงานราชการต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละด้านแล้ว ดังนั้นรัฐบาลจึงคาดหวังบทบาทของ ก.ธ.จ. ในการสอดส่องการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 ด้าน โดยใช้กลไกประชารัฐคอยเป็นหูเป็นตา สอดส่องการดำเนินงานของรัฐให้จัดการปฏิรูปภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ เมื่อพบปัญหาฯ ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้าพบว่าเป็นปัญหาระดับชาติ หรือปัญหาที่แจ้งจังหวัดแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ให้รายงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานนายกรัฐมนตรีต่อไปข่าวโดย : ศุภชัย กัลปสันติ 054265061
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 164

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738