ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มิถุนายน 2561 / 17:07:54  
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน 2 ตำบลใน อ.วังเหนือ ติดตามงานโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน 2 ตำบลใน อ.วังเหนือ ติดตามงานโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการออกตรวจเยี่ยมพบปะกับกลุ่มพี่น้องประชาชนในเขตท้องที่ 2 ตำบล ของอำเภอวังเหนือ ทั้งตำบลวังทรายคำ และตำบลวังแก้ว เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน รวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ จัดสร้างลำเหมืองสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร ซึ่งทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการดำเนินงานก่อสร้าง

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการในเขตท้องที่ 2 หมู่บ้าน รวม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรางน้ำเพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ระยะทาง 670 เมตร ในชุมชนบ้านก่อ หมู่ที่ 6 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านในชุมชนท้องที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความต้องการในเรื่องของน้ำเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคทำการเกษตร ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ปลูกพืชไร่ และพืชผักตามฤดูกาล โดยการก่อสร้างรางน้ำเพื่อการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวน 1,874,000 บาท ทำการก่อสร้างรางน้ำใหม่ ขนาดความกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร เชื่อมต่อเข้ากับรางน้ำสาธารณะเดิม เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดส่งน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำนอกพื้นที่ ไปยังพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร โดยปัจจุบันการก่อสร้างได้มีการดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สามารถจัดส่งน้ำเข้าถึงพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรครอบคลุมพื้นที่ใน 2 ตำบล ทั้งตำบลวังทรายคำ และตำบลร่องเคาะ รวม 7 หมู่บ้าน
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 632 เมตร ในพื้นที่ทำการเกษตร ชุมชนบ้านป่าแหน่ง หมู่ที่ 3 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ ซึ่งทางหน่วยงานท้องที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวน 809,000 บาท ทำการก่อสร้างดาดลำเหมืองสาธารณะ ระยะทาง 632 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดส่งน้ำที่ไหลมาจากภูเขาผ่านลำห้วยแม่ตวม ไปยังพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน โดยปัจจุบันการก่อสร้างดาดลำเหมืองดังกล่าวได้มีการดำเนินงานก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ชาวบ้านเกษตรกรในพื้นที่สามารถใช้งานได้สมประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมู่บ้านป่าแหน่ง สำหรับในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติม ชาวบ้านในพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล ยังมีความต้องการที่จะจัดสร้างรางลำเหมืองสาธารณะให้มีระยะทางที่ยาวขึ้น ไปจนสุดเขตพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านในบริเวณท้ายน้ำ เนื่องจากพื้นที่มีระยะทางห่างไกลจากแหล่งต้นน้ำหลายร้อยเมตร ประกอบกับรางส่งน้ำเดิมเป็นร่องดิน ทำให้น้ำที่ส่งไปตามรางสูญหายไประหว่างทางจำนวนมาก และพื้นที่ทำการเกษตรไม่ได้รับน้ำอย่างเต็มที่
โอกาสนี้ เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขร่วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการเปิดใช้งานทั้งดาดลำเหมืองและรางน้ำเพื่อการเกษตร ของทั้ง 2 ตำบล โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดกันเอง และมีผู้อาวุโสในหมู่บ้านเป็นคนตัดริบบิ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ทำให้ชาวบ้านมีความสุข ทำให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในงานโครงการของรัฐ และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ของชุมชน โดยบรรยากาศของการเปิดใช้งานเป็นไปอย่างชื่นมื่น

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 139

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738