ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 มิถุนายน 2561 / 15:05:32  
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานใน อ.วังเหนือ ร่วมเปิดถนนสร้างสรรค์ปันสุขให้กับประชาชนในพื้นที่
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานใน อ.วังเหนือ ร่วมเปิดถนนสร้างสรรค์ปันสุขให้กับประชาชนในพื้นที่
ผวจ.ลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่เดินหน้าต่อเนื่องสานงานเชิงรุก "สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ร่วมตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ เยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานต้นแบบใน อ.วังเหนือ ของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับงบพัฒนาจังหวัด สนับสนุนในการปรับเปลี่ยนพัฒนาอาชีพ

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวังเหนือในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านตึงเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ร่วมทำการเยี่ยมเยือนราษฎรในเขตท้องที่ พร้อมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้รับงบประมาณสนับสนุน จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่ โดยที่ชุมชนบ้านตึงเหนือ ได้รับงบสนับสนุนดำเนินงานพัฒนา จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผลทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อหมู่บ้านชุมชนบ้านตึงเหนือ กับชุมชนบ้านเมืองทอง ระยะทาง 972 เมตร
โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมทีมคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ทำการเกษตรสวนผสมผสาน ของนางสายเพียน แรงจริง และนางปริยาภัทร แสวงผล กลุ่มเกษตรกรต้นแบบบ้านตึงเหนือ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรตัวอย่างเข้าร่วมในโครงการ “ส่งเสริมการปลูกไม้ผลทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว” ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดมาจากโครงการ “ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยทางเกษตรอำเภอวังเหนือได้เข้ามาแนะนำให้เกษตรกรได้ทำการปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตร จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีต้นทุนสูงมาเป็นการปลูกพืชไม้ผลแบบผสมผสาน โดยเน้นการปลูกพืชไม้ผลเศรษฐกิจที่มีตลาดรองรับ ซึ่งจะสามารถขายได้ราคาและมีกำไรมากกว่า
โดยนางสายเพียนฯ ได้กล่าวให้ข้อมูลว่า แต่เดิมตนและเพื่อนเกษตรกร ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่บ้านตึงเหนือ ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินรวมกว่า 15 ไร่ ทำการปลูกข้าวโพดร่วมกับการใช้สารเคมี และเมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจำหน่ายหักลบต้นทุนแล้ว กลับพบว่าตนและเพื่อนเกษตรกรแทบจะไม่มีกำไรเหลือ ภายหลังจึงได้ร่วมกันคิดในการที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ มาเป็นการปลูกพืชไม้ผลทดแทน ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำจากทางเกษตรอำเภอ ให้ทำการแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกทั้งไม้ผล พืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ ดังนั้นตนและเพื่อนเกษตรกร จึงได้ร่วมกันรวมพื้นที่ทำการปลูกพืชหลากหลายชนิด มีทั้งไม้ผลเช่น มะม่วง มะไฟ มะยงชิด ส้มโอ ขนุน เงาะ กล้วย มะละกอ และพืชสวนครัวมีทั้ง พริก ตะไคร้ ชะอม ฟักทอง รวมไปถึงได้รวมกลุ่มทำการเลี้ยงหมูร่วมด้วย และจากการปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรปลูกข้าวโพดเพียงอย่างเดียว มาสู่การทำเกษตรแบบผสมผสาน ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ที่เลี้ยง ได้เริ่มทำให้ตนและเพื่อนเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในแบบวิถีพอเพียง พืชผลที่ปลูกได้ออกผลผลิตให้เก็บเกี่ยวบริโภค ที่เหลือยังได้เก็บส่งจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม นอกจากนี้ปัจจุบันตนและเพื่อนเกษตรกร ยังได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาอาชีพ จากงบพัฒนาจังหวัด “ส่งเสริมการปลูกไม้ผลทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว” โดยได้รับการสนับสนุนพืชเศรษฐกิจเป็น “ต้นโกโก้” จำนวน 200 ต้น นำมาปลูกในพื้นที่สวนเกษตร ซึ่งคาดว่าจะออกผลผลิตให้เก็บเกี่ยวสร้างรายได้ให้กับตนและเพื่อนเกษตรกรได้ในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยนางสายเพียนฯ ได้กล่าวพร้อมกับยิ้มอย่างภูมิใจ ในการที่จะทำสวนเกษตรแบบผสมผสานต่อไป และจะมุ่งหน้าสู่วิถีการทำเกษตรแบบอินทรีย์ให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์
โอกาสนี้ เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับกลุ่มพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อย่างทั่วถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับเกษตรกรบ้านตึงเหนือ ทำการเปิดใช้งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางผ่านพื้นที่สวนเกษตรของชุมชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวน 1,459,000 บาท ดำเนินการจัดสร้างขึ้น เพื่อให้เกษตรกรชุมชนบ้านตึงเหนือ และชุมชนท้องที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 163

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738