ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 มิถุนายน 2561 / 09:26:28  
จ.ลำปาง จัดฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้แก่สมาชิกสภา อบต. เสริมศักยภาพงานสภาท้องถิ่น
จ.ลำปาง จัดฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้แก่สมาชิกสภา อบต. เสริมศักยภาพงานสภาท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการ "พัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล" หลักสูตร "ฝึกอบรมสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2561" โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมขึ้น ที่ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดลำปาง โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางจากทั้ง 13 อำเภอ รวมจำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมรับการฝึกอบรม

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมเพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายท้องถิ่น ตลอดจนข้อกฎหมายอื่นๆ ทั้งระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเพื่อจะได้มีการรับรู้และเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล ของกระทรวงมหาดไทย และของจังหวัดลำปาง รวมไปถึงเรื่องบทบาทหน้าที่อำนาจของท้องถิ่น โดยทั้งหมดเพื่อต้องการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีองค์ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการบริหาร พัฒนาองค์กร ปรับปรุงกระบวนงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น
โดยในการฝึกอบรมครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ได้นำหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาปรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ในเรื่องต่างๆ อาทิ ความรู้ในเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น, การจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น, การเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการให้ความรู้ในเรื่องนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งในการฝึกอบรม ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง มาร่วมกันบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ พร้อมกับให้ข้อสังเกต และยกกรณีตัวอย่าง เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้เข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้อง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 60

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738