ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มิถุนายน 2561 / 14:23:33  
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก นำความสุขมอบแบ่งปันถึงชาวบ้าน 3 ตำบล ใน อ.ห้างฉัตร
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก นำความสุขมอบแบ่งปันถึงชาวบ้าน 3 ตำบล ใน อ.ห้างฉัตร
ยังคงต่อเนื่องไม่หยุดยั้งกับการปฏิบัติงานเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน" ล่าสุด นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอห้างฉัตรในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนราษฎร ในเขตท้องที่ 3 ตำบล ของอำเภอห้างฉัตร ทั้งตำบลเมืองยาว หนองหล่ม และตำบลวอแก้ว เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางต่อเนื่องในการเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปอย่างเหมาะสม พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ดำเนินงานในการซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ของชุมชนในเขตท้องที่

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ ในเขตท้องที่ทั้ง 3 ตำบล ของอำเภอห้างฉัตร รวม 3 โครงการ ได้แก่ โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์และก่อสร้างโรงสูบน้ำพร้อมกับติดตั้งอุปกรณ์ ของชุมชนบ้านแม่ยามเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองยาว โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานขุดลอกสระน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ สำหรับไว้ใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นความต้องการของชาวบ้านในชุมชนท้องที่ ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความต้องการในเรื่องของน้ำเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภค ทำการเกษตร ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ปลูกพืชไร่ และพืชผักตามฤดูกาล ทั้งนี้เนื่องจากสระน้ำสาธารณประโยชน์ชุมชนบ้านแม่ยามเหนือ ที่แต่เดิมมีลักษณะเป็นบ่อขอบดินได้เกิดการตื้นเขิน ภายในบริเวณสระมีตะกอนดินสะสมปริมาณมาก ทำให้น้ำในสระที่กักเก็บได้มีปริมาณน้อย ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งานต้องประสบกับสภาพปัญหาภัยแล้ง โดยในปีที่ผ่านมาชาวบ้านหลายครัวเรือนต้องงดทำการเพาะปลูก ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ โดยโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านแม่ยามเหนือ ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้นำเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวน 320,000 บาท เพื่อทำการขุดลอกสระน้ำ ความกว้าง 4 x 10 เมตร, ลึก 5 เมตร โดยปัจจุบันการขุดลอกสระน้ำได้มีการดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สามารถกักเก็บน้ำและสูบน้ำจัดส่งเข้าถึงพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรได้ครอบคลุมทั้งชุมชน ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ รวมกว่า 230 ครัวเรือน และสำหรับในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติม ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่ยามเหนือ ยังมีความต้องการในเรื่องของเครื่องกรองน้ำสาธารณะ เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำเพื่อการบริโภคของชุมชน เนื่องจากน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณหินปูนผสมอยู่มาก ไม่สามารถนำไปประกอบอาหารหรือดื่มกินได้
พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการลงพื้นที่ต่อเนื่องตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ทางท้องถิ่นได้รับงบประมาณสนับสนุน จากงบพัฒนาจังหวัด ทำการก่อสร้างถนนแก้ไขปัญหาเรื่องเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในเขตพื้นที่อีก 2 ตำบล ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหลิ่งก้าน ตำบลหนองหล่ม ระยะทาง 1,000 เมตร งบประมาณ 1,598,400 บาท และโครงการก่อสร้างถนนเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางเชื่อต่อชุมชนบ้านทุ่งผา หมู่ที่ 1 กับ ชุมชนบ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร ระยะทาง 1,230 เมตร งบประมาณ 999,000 บาท โดยถนนทั้งสองเส้นทางดังกล่าว ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการให้ทางหน่วยงานภาครัฐช่วยดำเนินการจัดสร้างให้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทางสัญจรและเป็นเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งแต่เดิมพื้นผิวการจราจรชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านในพื้นที่มีความยากลำบากในการสัญจร โดยปัจจุบันเส้นทางถนนทั้งสองเส้นทาง ได้มีการดำเนินงานก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อย ชาวบ้านสามารถใช้งานได้สมประโยชน์ครบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล
โดยในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขร่วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการเปิดใช้งานสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ทั้ง 3 โครงการ ของทั้ง 3 ตำบล โดยมีชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดกันเอง และมีผู้อาวุโสภายในหมู่บ้านเป็นคนตัดริบบิ้น ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการมีส่วนร่วม ที่ได้ทำให้ชาวบ้านมีความสุข ทำให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในงานโครงการของรัฐ และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ของชุมชน โดยบรรยากาศของการเปิดใช้งานในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างชื่นมื่น

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 53

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738