ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มิถุนายน 2561 / 15:17:16  
เหล่ากาชาดลำปาง ตระหนักถึงความเดือดร้อนราษฎรเมื่อเกิดภัยพิบัติ พร้อมสร้างอาสาสมัครเข้ารับมือป้องกันภัย
เหล่ากาชาดลำปาง ตระหนักถึงความเดือดร้อนราษฎรเมื่อเกิดภัยพิบัติ พร้อมสร้างอาสาสมัครเข้ารับมือป้องกันภัย
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดฝึกอบรม "พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือด้านการบรรเทาภัยพิบัติ" อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (29 มิ.ย. 61) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานพิธี เปิดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ” โดยนางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรม ร่วมให้การต้อนรับ

นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จากนโยบายการดำเนินงานจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ให้เหล่ากาชาดจังหวัดจัดตั้งแกนนำเครือข่ายจิตอาสาในแต่ละระดับ เช่น เครือข่ายจิตอาสาระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน เพื่อประสานภารกิจหลักของเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอและจิตอาสาในชุมชน ให้มีความเชื่อมโยงและเกิดความยั่งยืน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดลำปางที่เคยผ่านการอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสาฯ เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความเข้มแข็ง เกิดองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติ การประเมินความเสี่ยงต่อความเสียหาย การบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูกรณีเกิดภัยพิบัติพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การบรรเทาภัยพิบัติและความเสี่ยงจากภัยพิบัติหลายๆ ด้าน นับเป็นความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน การจัดอบรมให้ความรู้แก่จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านบรรเทาภัยพิบัติในครั้งนี้ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติได้เป็นอย่างดี เป็นแนวทางการช่วยเหลือตนเองและผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในภัยพิบัติต่างๆ ที่ได้รับต่อจิตอาสาในตำบล หมู่บ้าน และประชาชนต่อไป

สำหรับกิจกรรมการอบรม โครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ” ประกอบด้วย การบรรยายในด้านภารกิจของสภากาชาดไทยและสำนักงานบรรเทาทุกข์ ขอบเขต บทบาทหน้าที่ของจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย อีกทั้ง การบรรยายให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติ การประเมินความเสี่ยง และการเสวนาหัวข้อ “การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ” โดยเหล่าการชาดจังหวัดลำปางและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง คัดเลือกจิตอาสาที่เคยผ่านการอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 จำนวน 13 อำเภอๆ ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา /0 5426 5061, 09 3919 6578
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 158

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738