ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 มิถุนายน 2561 / 13:36:08  
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมใจเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรม ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา
ประชาชนชาวลำปาง ร่วมใจเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรม ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา
หลายหน่วยงานองค์กรจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ "คืนธรรมชาติ สู่ธรรมะ" นำประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เดินเท้าเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรม รวมพลังเป็นจิตอาสา ลงแรงปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสภาสตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อำเภอเถิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่อำเภอเถิน ร่วมประสานพลังหน่วยงานจัดกิจกรรมประชาอาสาปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “คืนธรรมชาติ สู่ธรรมะ” นำประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรม ร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดินปลูกป่าต้นน้ำให้กับวัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 91 พรรษา 26 มิถุนายน 2561 โดยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เติน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง มี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีร่วมกับ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการจากหน่วยงานสังกัดต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตท้องที่อำเภอเถิน รวมจำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมทำกิจกรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญ พร้อมร่วมลงแรงปลูกต้นไม้ให้กับวัด โดยได้รับความเมตตาจาก พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง และพระราชปฏิภาณโกศล รักษาการเจ้าอาวาส วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ร่วมเป็นองค์ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถาให้ข้อคิดในเรื่อง ”ธรรมะ กับ ธรรมชาติ”
ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ “ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า” ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อเป็นกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักนโยบายประชารัฐ เพื่อการเฝ้าระวังรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันปัญหาการลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่า การลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวน รวมถึงการลักลอบเผาป่า อีกทั้งการทำกิจกรรมดังกล่าว ยังเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของต้นไม้ เพื่อจะได้หันมาช่วยกันดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยจิตใจอาสา และร่วมสานพลังสร้างพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และแหล่งน้ำ เพิ่มทรัพย์ในดิน สินในน้ำ ช่วยกันสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้วิถีความพอเพียงอย่างยั่งยืน
โดยในโอกาสนี้ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันนำทีมผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้มาร่วมงานกิจกรรม ร่วมกันแสดงพลังแห่งความสามัคคี ทำกิจกรรมสร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ปลูกกล้าพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ กว่า 3,000 ต้นกล้า ลงทั่วบริเวณผืนป่าตามแนวเชิงเขาวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ รวมพื้นที่กว่า 100 ไร่ ซึ่งในครั้งนี้ได้เน้นการปลูกกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้นโตเร็วแบบผสมผสานชนิดต่างๆ ที่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นดั้งเดิม รวมกว่า 19 ชนิด อาทิเช่น กล้าพันธุ์ไม้สัก พะยูง มะค่าโมง ยางนา หว้า มะขามป้อม และมะกอกป่า เป็นต้น โดยการปลูกป่าผสมผสานดังกล่าว มุ่งหวังที่จะให้วัดและประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์จากป่า พออยู่ พอกิน พอใช้ และเพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ตามหลักแนวคิดปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 77

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738