ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 กรกฎาคม 2561 / 06:46:14  
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงเยี่ยมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านเวียงตาล ดูการดำเนินงานกลุ่ม ต่อยอดอาชีพสู่ความยั่งยืน
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงเยี่ยมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านเวียงตาล ดูการดำเนินงานกลุ่ม ต่อยอดอาชีพสู่ความยั่งยืน
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่สานต่องานเชิงรุก "สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านยางอ้อยใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ทำการเยี่ยมเยือนเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเพาะเห็ดปลอดภัย และกลุ่มปลูกผักพื้นบ้านเวียงตาล เพื่อติดตามดูผลความก้าวหน้าในการต่อยอดงานอาชีพสู่ความยั่งยืนของกลุ่มพี่น้องเกษตรกร หลังจากทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนในเรื่องวัสดุและเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อเป็นปัจจัยสำหรับใช้ในการดำเนินงานพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตผลทางการเกษตรพืชผักปลอดสารพิษทั้งสดและแปรรูป

โดยมีนายนพดล สันเทพ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเวียงตาล นางสาวเยาวลักษณ์ บันเทิง เลขานุการกลุ่ม และตัวแทนสมาชิกเกษตรกรกลุ่มเพาะเห็ดปลอดภัย และกลุ่มปลูกผักพื้นบ้านเวียงตาล ได้มาร่วมกันให้การต้อนรับ พร้อมกับร่วมนำเสนอให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มฯ ซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเวียงตาล กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานปรับปรุง จัดเตรียมแปลงพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกในรอบการผลิตใหม่ โดยการดำเนินงานดังกล่าว นายนพดลฯ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเวียงตาล ได้กล่าวว่า การปรับปรุงและจัดเตรียมพื้นที่การผลิตครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานโครงการต่อยอดมาจากโครงการ “ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน” หรือ 9101 ซึ่งในปี 2561 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเวียงตาล ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากงบพัฒนาจังหวัด ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง” โดยมีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเวียงตาล สนับสนุนส่งเสริมสมาชิกเกษตรกรให้มีการผลิตพืชผักคุณภาพปลอดสารพิษ ให้มีปริมาณจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดที่จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มความสุขให้แก่สมาชิก ซึ่งปัจจัยสนับสนุนการผลิตที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเวียงตาลได้รับ ประกอบไปด้วย โรงเรือนเพาะเห็ดพร้อมวัตถุดิบการผลิต เครื่องผสมสัดส่วนสำหรับผลิตข้าวเกรียบ และชุดระบบจัดส่งน้ำเพื่อการเกษตรแบบน้ำหยด
สำหรับในส่วนของการดำเนินงานกิจการกลุ่มฯ นางสาวเยาวลักษณ์ฯ เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเวียงตาล ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางกลุ่มฯ ได้มีการผลิตผลิตผลทางการเกษตร เป็นพืชผักปลอดสารพิษนำออกวางจำหน่ายตามท้องตลาด มีทั้งเห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว, พืชสมุนไพร ขิง ข่า ตะไคร้, พืชผักสวนครัว ทั้งผักคะน้า ผักบุ้ง ผักกาด ผักเชียงดา นอกจากนี้ได้มีการนำเห็ดนางฟ้าสด ไปทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของฝาก OTOP จำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป จนได้กลายเป็นสินค้าเด่นระดับ 5 ดาว ของกลุ่มฯ อาทิ น้ำพริกเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด เห็ดอบ และเห็ดแซบ เป็นต้น ซึ่งผลผลิตที่นำวางจำหน่ายได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้บริโภคเป็นอย่างดี จนทำให้สินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ มีไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย ดังนั้นทางกลุ่มฯ จึงได้ทำการเสนอโครงการขอสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากงบพัฒนาจังหวัดเพิ่มเติม เพื่อช่วยเสริมศักยภาพกลุ่มฯ ให้สามารถผลิตสินค้าพืชผลทางการเกษตรให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด
อย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเวียงตาล ถือได้ว่าประสบความสำเร็จพอสมควร โดยนางสาวเยาวลักษณ์ฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการดำเนินงานที่ผ่านมาทางกลุ่มฯ มีจำนวนสมาชิกรวมทั้งหมด 15 ราย ในรอบ 1 ปี ก็จะมีการแบ่งกลุ่มสมาชิกช่วยกันปลูกพืชทำการเกษตรแบบปลอดภัยไร้สารพิษ เป็นการปลูกผักตามฤดูกาล สลับกับการเพาะเห็ด มีทั้งเห็ดนางฟ้า และเห็ดขอนขาว ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อที่จะให้ทางกลุ่มฯ ได้มีผลผลิตออกจำหน่ายและสมาชิกเกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายทางกลุ่มฯ จะจัดสรรแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งไว้ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มฯ จัดซื้อวัสดุการผลิตซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ และอีกส่วนได้แบ่งปันผลคืนให้แก่กลุ่มสมาชิกทุกๆ 15 วัน โดยที่ผ่านมาสมาชิกเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 6,000 - 10,000 บาท ซึ่งการได้รับปัจจัยสนับสนุนการผลิตในครั้งนี้ ก็จะทำให้ทางกลุ่มฯ สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้น และสมาชิกเกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มตามสัดส่วนของการผลิตด้วย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 126

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738