ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 กรกฎาคม 2561 / 07:41:25  
ชาวบ้านบ้านเด่นอุดม อ.เถิน จ.ลำปาง สุดปลื้ม ทำพิธีเปิดถนนภายในชุมชนของตนเอง โดยมี ผวจ.ร่วมแสดงความยินดี
ชาวบ้านบ้านเด่นอุดม อ.เถิน จ.ลำปาง สุดปลื้ม ทำพิธีเปิดถนนภายในชุมชนของตนเอง โดยมี ผวจ.ร่วมแสดงความยินดี
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเถิน ร่วมลงพื้นที่สานต่องานเชิงรุกตามแผนปฏิบัติการ "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวลำปาง" ทำการตรวจเยี่ยมราษฎรในเขตท้องที่ ชุมชนบ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ดำเนินงานในการซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ของชุมชนในเขตพื้นที่

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการเยี่ยมเยือนพบปะกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้าน ในชุมชนบ้านเด่นอุดม สอบถามถึงปัญหาความเดือดร้อนรวมถึงความต้องการในเรื่องต่างๆ ที่ทางชุมชนชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ พร้อมทั้งได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสัญจรภายในชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทางไปยังพื้นที่ป่าชุมชน รวมถึงฌาปนสถาน โรงคัดแยกขยะของตำบลแม่มอก และบ่อทิ้งขยะของชุมชนบ้านเด่นอุดม รวมระยะทางยาวกว่า 325 เมตร ซึ่งทางชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวน 480,200 บาท มาใช้ในการดำเนินงานก่อสร้าง โดยเส้นทางถนนดังกล่าว ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการให้ทางหน่วยงานภาครัฐช่วยดำเนินการจัดสร้างให้ ทั้งนี้เนื่องจากเส้นทางถนนแต่เดิม เป็นถนนแบบลูกรังและเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อถึงช่วงฤดูฝนตลอดเส้นทางจะเต็มไปด้วยหลุมบ่อโคลน ชาวบ้านที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางสัญจรเกิดความยากลำบากและล่าช้า บางครั้งได้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสิ่งของที่ชาวบ้านได้ทำการบรรทุกขนส่งนำมาใช้ในกิจกรรมของชุมชน ทั้งการฌาปนกิจ การเข้าไปดูแลรักษาผืนป่า และการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย
ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก และเพื่อแบ่งปันเติมเต็มความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านบ้านเด่นอุดม จังหวัดลำปางจึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ดำเนินการจัดสร้างถนนเส้นทางดังกล่าวขึ้น โดยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรตามเส้นทาง ซึ่งปัจจุบันเส้นทางถนนได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ชาวบ้านในชุมชนท้องที่มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมแสดงความยินดีกับชาวบ้านบ้านเด่นอุดม ที่ได้รับถนนใหม่พร้อมกับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานถนนของชุมชน โดยมีผู้อาวุโสในหมู่บ้านเป็นคนตัดริบบิ้นทำพิธีเปิดการใช้งาน โดยนับเป็นอีกครั้งกับกิจกรรมต่อเนื่องที่ได้ช่วยเติมเต็มความสุขให้กับชาวบ้าน ทำให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการของรัฐ และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ในชุมชน โดยทางตัวแทนกลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านเด่นอุดม ได้ออกมากล่าวถึงความรู้สึกภายในใจ พร้อมกับชื่นชมฝากคำขอบคุณผ่านไปถึงยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณเพื่อนำมาใช้ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
อย่างก็ไรตามในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติม ชาวบ้านในชุมชนบ้านเด่นอุดมยังมีความต้องการให้ทางภาครัฐ ช่วยเหลือในเรื่องของแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งต้องการจัดสร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมของชุมชน การจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนการจัดสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ภายในชุมชน ซึ่งหลายพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 70

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738