ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 กรกฎาคม 2561 / 16:11:39  
ลำปางเดินหน้า ไทยนิยม ยั่งยืน สร้างสินค้าเกษตรคุณภาพ ตามแบบประชารัฐ
ลำปางเดินหน้า  ไทยนิยม ยั่งยืน สร้างสินค้าเกษตรคุณภาพ ตามแบบประชารัฐ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง "คิกออฟ ไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน สร้างความเข้มแข็ง สู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

วันนี้ (5 ก.ค.61) เวลา 09.30 น. ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ลำปาง จำกัด นายบรรจง ชัยขุนพล สหกรณ์จังหวัดลำปาง เดินหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ แถลงข่าวการดำเนินงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (เพิ่มเติม) ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแก่สถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง) และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้งบประมาณสนับสนุน 26,791,000 บาท

นายบรรจง ชัยขุนพล กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันเกษตรกร พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติก่อนเข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ และกำหนดคุณลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปางได้เน้นย้ำถึงความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ พร้อมแนะนำให้สถาบันเกษตรกร ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาผลผลิต รวมถึงพัฒนาศักยภาพการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และความเข้มแข็งต่อสถาบันเกษตรกร

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยผลักดันสหกรณ์ให้พัฒนากิจกรรมของสหกรณ์ให้เข้มแข็ง สนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพิ่มขีดความสามารถในการรวบรวมและแปรรูปผลผลิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับสมาชิกได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : บุญฤทธิ์ โยธา (054 265061, 093 9196578)
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 198

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738