ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กรกฎาคม 2561 / 10:05:54  
ผวจ.ลำปาง ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในเขตพื้นที่ อ.เถิน
ผวจ.ลำปาง ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในเขตพื้นที่ อ.เถิน
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำปาง เดินทางลงพื้นที่อำเภอเถิน ร่วมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการในนโยบายสำคัญของรัฐ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ทำการออกเยี่ยมพบปะกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกร ประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่ชุมชน บ้านห้วยเตาปูน หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน เพื่อขอรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถที่จะเติมเต็มความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวบ้าน

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนน้ำล้น หรือ ฝายน้ำล้นรถผ่าน กั้นลำห้วยเตาปูนซึ่งทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวนกว่า 354,000 บาท ในการดำเนินงานซ่อมแซมปรับปรุง ทั้งนี้เนื่องจากแต่เดิมฝายน้ำล้นรถผ่านดังกล่าว ได้เกิดการชำรุดไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้ง ชาวบ้านบ้านห้วยเตาปูนต้องขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ไม่มีน้ำใช้ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก และช่วยเหลือแบ่งปันเติมเต็มความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้าน บ้านห้วยเตาปูน จังหวัดลำปางจึงได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุน ให้หน่วยงานท้องถิ่นได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงฝายน้ำล้นรถผ่าน ของชุมชนบ้านห้วยเตาปูน ทั้งการเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวถนน ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 33 เมตร และทำการวางกล่องเกเบี้ยนท้ายฝายและตลิ่งฝายทั้ง 2 ข้าง พร้อมจัดทำพนังกั้นแกนดินเหนียวบริเวณหน้าฝาย ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 33 เมตร สำหรับเป็นแก้มลิงเพื่อใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ำ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านในชุมชนท้องที่ ที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความต้องการในเรื่องของน้ำเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ปลูกพืชไร่ และปลูกพืชผักตามฤดูกาล โดยปัจจุบันการซ่อมแซมปรับปรุงฝายน้ำล้นรถผ่าน ได้มีการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วชาวบ้านเกษตรกรในพื้นที่สามารถใช้งานได้สมประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่ทั้งชุมชน
โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ ของชุมชนบ้านห้วยเตาปูน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากการที่ชุมชนมีแหล่งน้ำ โดยชาวบ้านบ้านห้วยเตาปูน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการปิดทองหลังพระ เพื่อการพัฒนางานอาชีพ จำนวนกว่า 100,000 บาท ทำการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าจำหน่าย โดยปัจจุบันทางกลุ่มเกษตรกรกำลังได้ดำเนินการจัดสร้างโรงเพาะและจัดทำก้อนเชื้อเห็ดจัดเตรียมไว้ พร้อมที่จะนำก้อนเชื้อเข้าโรงบ่ม เพาะดอกเห็ดจำหน่ายทันทีหลังจากการจัดสร้างโรงเพาะแล้วเสร็จ โดยคาดว่า “เห็ดนางฟ้า” จะออกดอกให้เกษตรเก็บผลผลิตจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้ในอีกประมาณ 1 เดือนข้างหน้า

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 147

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738