ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กรกฎาคม 2561 / 21:53:38  
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน ต.แม่วะ อ.เถิน ติดตามงานโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้าน ต.แม่วะ อ.เถิน ติดตามงานโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ทำการออกตรวจเยี่ยม พบปะกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่ชุมชนบ้านน้ำดิบ ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม พร้อมร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร ซึ่งทางหน่วยงานท้องถิ่นได้ขอใช้งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการดำเนินงานขุดลอก

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการขุดลอกลำห้วยน้อย ระยะทาง 140 เมตร ในเขตชุมชนบ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน โดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามความต้องการของชาวบ้านในชุมชนท้องที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความต้องการในเรื่องของน้ำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคทำการเกษตร ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ปลูกพืชไร่ และพืชผักตามฤดูกาล โดยการขุดลอกลำห้วยน้อย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวน 403,800 บาท ทำการขุดลอกลำห้วยน้อย ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร พร้อมทำคันดินกั้นลำห้วย เพื่อใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้ำ สำหรับไว้ใช้ภายในพื้นที่ชุมชนหลังจากผ่านพ้นช่วงฤดูฝน รวมถึงเพื่อนำส่งน้ำไปใช้ยังพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร โดยปัจจุบันการขุดลอกลำห้วยน้อย ของชุมชนบ้านน้ำดิบ ได้มีการดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสามารถกักเก็บน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ชาวบ้านในชุมชนบ้านน้ำดิบ กลับต้องพบกับปัญหาเรื่องน้ำไหลหลาก เนื่องจากหลังการขุดลอกลำห้วยแล้วเสร็จ ได้พบว่าน้ำที่ไหลผ่านลงมายังลำห้วยน้อย กลับมีปริมาณจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับท่อระบายน้ำสำหรับส่งผ่านน้ำต่อไปยังพื้นที่ด้านล่างมีขนาดเล็ก เมื่อมีฝนตกลงมาจึงทำให้น้ำในลำห้วยไหลระบายไม่ทัน จนน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน
จากกรณีปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ว่าการอำเภอเถิน และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ ได้ร่วมกันเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ทำการเพิ่มจำนวน หรือ ขยายขนาดท่อระบายน้ำสำหรับส่งผ่านน้ำต่อไปยังพื้นที่ด้านล่าง ให้น้ำได้ไหลผ่านสะดวกขึ้น เพื่อแก้ปัญหาน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมพื้นที่ชุมชน อย่างไรก็ตามการดำเนินงานโครงการขุดลอกลำห้วยน้อย ได้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านน้ำดิบเป็นอย่างมาก ชาวบ้านในท้องที่ 90 ครัวเรือน 250 คน มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคทำการเกษตรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งหมู่บ้าน รวมพื้นที่เพาะปลูก 95 ไร่ โดยทางตัวแทนกลุ่มชาวบ้านชุมชนบ้านน้ำดิบ ได้ออกมากล่าวถึงความรู้สึกภายในใจ พร้อมกับชื่นชมฝากคำขอบคุณผ่านไปถึงยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณเพื่อนำมาใช้ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
โอกาสนี้ เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขร่วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดใช้งานลำห้วยน้อย ของชุมชนบ้านน้ำดิบ โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดกันเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ทำให้ชาวบ้านมีความสุข ทำให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในงานโครงการของรัฐ และได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ของชุมชน โดยบรรยากาศของการเปิดใช้งานเป็นไปอย่างชื่นมื่น

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 166

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738