ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2561 / 06:27:11  
จ.ลำปาง ส่งเสริมชาวบ้านปลูกพืชไม้ผลทางเลือก เพื่อการพัฒนาอาชีพ
จ.ลำปาง ส่งเสริมชาวบ้านปลูกพืชไม้ผลทางเลือก เพื่อการพัฒนาอาชีพ
จ.ลำปาง ขยายพื้นที่ต่อเนื่องสานงานเชิงรุก สร้างสรรค์ปันสุขถึงพี่น้องเกษตรกรรากหญ้า นำกล้าพันธุ์พืชเศรษฐกิจไม้ผลยืนต้นหลายชนิด มอบแก่กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านปางมะโอ ให้ได้นำไปปลูกเพื่อการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ ร่วมเดินทางลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยือนพบปะให้กำลังใจ กลุ่มเกษตรกรชาวบ้านในเขตท้องที่อำเภอแม่ทะ ตามแผนปฏิบัติการ “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข” พร้อมกับได้นำปัจจัยสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร เป็นกล้าพันธุ์พืชเศรษฐกิจไม้ผลยืนต้น จากโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจรของจังหวัดลำปาง” ส่งมอบถึงมือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพืชผลไม้ตำบลวังเงิน ซึ่งได้มีการจัดทำพิธีส่งมอบกล้าพันธุ์พืชขึ้น ณ ที่บริเวณลานจอดรถหน้าร้านดอยภูฟาร์ม บ้านปางมะโอ หมู่ที่ 8 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยการส่งมอบมีกลุ่มเกษตรกรรากหญ้าในเขตท้องที่ชุมชนบ้านปางมะโอ รวมกว่า 100 คน ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนเข้าทำการรับมอบปัจจัยการผลิตกล้าพันธุ์ไม้ผลยืนต้น จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยานการส่งมอบพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนกลุ่มพี่น้องเกษตรกร
สำหรับกล้าพันธุ์พืชไม้ผลยืนต้น ที่ได้นำส่งมอบแก่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกพืชผลไม้ตำบลวังเงิน ตามโครงการดังกล่าว นับเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสานต่องานส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกไม้ผลยืนต้นของจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ดำเนินการขึ้นเพื่อจะปรับเปลี่ยนพื้นที่การทำเกษตรของกลุ่มพี่น้องเกษตรกร จากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาสู่การทำเกษตรแบบใหม่ผสมผสาน ปลูกพืชเศรษฐกิจไม้ผลยืนต้นที่มีความเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่และเป็นที่ต้องการของตลาด โดยทั้งหมดเพื่อเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร แก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในการทำไร่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว อีกทั้งเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาเรื่องการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนท้องที่ ซึ่งจะช่วยสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้เกิดแก่สังคมส่วนรวม ตลอดจนยังเป็นการลดความเสี่ยงปัญหาด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ตกต่ำ อันเป็นผลเนื่องมาจากการปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งมากจนเกินไป โดยปัจจัยสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร กล้าพันธุ์พืชไม้ผล ที่ทางกลุ่มเกษตรกรตำบลวังเงินได้รับมอบในครั้งนี้ ได้ใช้งบพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวนกว่า 162,000 บาท มาดำเนินการจัดซื้อจัดหาเป็นพันธุ์พืชไม้ผลเศรษฐกิจคุณภาพที่นิยมปลูกมากในภาคใต้และภาคตะวันออก ประกอบด้วย ต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง และต้นพันธุ์สะตอ ซึ่งกล้าพันธุ์พืชทั้งหมดที่ทางกลุ่มเกษตรกรได้รับ จะได้มีการนำไปเพาะปลูกพร้อมกับดูแลบำรุงรักษาให้กล้าพันธุ์ได้เจริญเติบโต สามารถที่จะออกผลผลิตสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป
ทั้งนี้จากการสอบถาม นายบุญธรรม สุขพี้ ผู้ใหญ่บ้านบ้านปางมะโอ ทราบว่า ในชุมชนแห่งนี้เมื่อประมาณ 10 ปีก่อน ได้มีเกษตรกรบางรายริเริ่มนำพืชไม้ผลหลายชนิดจากต่างพื้นที่มาทดลองปลูก มีทั้งเงาะ มังคุด สะตอ ลองกอง อโวคาโด และทุเรียน โดยปรากฏว่าไม้ผลที่นำมาปลูก สามารถผลิดอกออกผลให้ผลผลิตได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ เกษตรกรหลายคนในพื้นที่ได้เกิดแนวคิดในการที่ปรับเปลี่ยนพัฒนาอาชีพทางการเกษตรเพื่อการมีรายได้เพิ่ม ด้วยการที่จะหันมาปลูกพืชไม้ผลดังกล่าว ทดแทนการทำนาปลูกข้าวและทำไร่ข้าวโพด จึงได้มีการรวมกลุ่มจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนเป็นกล้าพันธุ์พืชไม้ผลจากทางจังหวัด ซึ่งก็ได้รับงบประมาณผ่านทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยดำเนินการจัดหาพันธุ์ไม้ผล เป็นต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง และสะตอ นำมาแจกจ่ายแก่เกษตรกรชาวบ้านในชุมชนบ้านปางมะโอ ให้ได้นำไปปลูกในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเอง โดยในส่วนของเรื่องการเพาะปลูกนี้ ผู้ใหญ่บ้านบ้านปางมะโอ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ที่ผ่านมาเกษตรกรจะปลูกพืชผลไม้และได้ผลผลิตดี แต่โดยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นไปตามหลักวิชาการ จึงอยากให้หน่วยงานทางด้านการเกษตร ได้เข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้ในเรื่องของการดูแล รักษาบำรุงต้นพันธุ์พืชเพื่อที่จะให้ไม้ผลที่เกษตรกรได้นำไปปลูกประสบความสำเร็จ สามารถผลิใบแตกดอกออกผลให้เกษตรได้เก็บเกี่ยวนำผลผลิตไปจำหน่ายสร้างรายได้ เพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้าของเกษตรกรชาวบ้านในชุมชนพื้นที่

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738