ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2561 / 10:56:12  
จังหวัดลำพูนเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัดและสถานศึกษา เพื่อให้พระภิกษุสามเณรและบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด
จังหวัดลำพูนเร่งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัดและสถานศึกษา เพื่อให้พระภิกษุสามเณรและบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด
หลายภาคส่วนร่วมกันจัดโครงการวัดสีขาวจังหวัดลำพูน เพื่อให้วัดและพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานและบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติดให้แก่สังคม อีกทั้งยังสร้างความเคารพนับถือความเลื่อมใสศรัทธาอย่างบริสุทธิ์โดยรวมแก่พุทธศาสนา

เช้าวันนี้ (10 กรกฎาคม 2561) ที่ โรงเรียนเมธีวุฒิกร วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการวัดสีขาวจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561 มีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ พระภิกษุสงฆ์ เจ้าหน้าที่ และสามเณรเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 250 รูป/คน ปลัดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและยกระดับปัญหายาเสพติดขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ ตามประกาศคระกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กำหนดให้มีแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู้การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เป็นรูปประธรรม และเน้นยกระดับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เสริมสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
ปัญหาดังกล่าว คณะสงฆ์จังหวัดลำพูนและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งในชุมชน วัด และกลุ่มพระภิกษุสามเณร สำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลำพูน จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน และลำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน จัดทำโครงการวัดสีขาวจังหวัดลำพูนขึ้น เพื่อให้วัดและพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานและบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติดให้แก่สังคม อีกทั้งยังสร้างความเคารพนับถือความเลื่อมใสศรัทธาอย่างบริสุทธิ์โดยรวมแก่พุทธศาสนา
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายความรู้เรื่องสถานการณ์และพิษภัยยาเสพติด, การบรรยายความรู้เรื่อง กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด, การบรรยายความรู้เรื่อง สมองติดยาและขั้นตอนการบำบัดรักษา และการบรรยายความรู้เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดลำพูน.

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 255

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738