ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2561 / 16:17:55  
เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การจัดการขยะอินทรีย์และทำน้ำหมักชีวภาพ
เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การจัดการขยะอินทรีย์และทำน้ำหมักชีวภาพ
เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การจัดการขยะอินทรีย์และฝึกทำน้ำหมักชีวภาพ ให้กับแกนนำประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะตามนโยบายจังหวัดสะอาดและปฏิบัติเข้มข้นภารกิจสำคัญ

นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ได้มีการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้ดำเนินการนโยบายจังหวัดสะอาด และปฏิบัติการเข้มข้นภารกิจสำคัญของจังหวัด โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ ลด คัดแยกและนำขยะมูลฝอยนำกลับมาใช้ประโยชน์ การดำเนินการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา อาคารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลาดสด โดยรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย

ดังนั้น เทศบาลเมืองแพร่ จึงจัดกิจกรรมการจัดการขยะอินทรีย์และการฝึกทำน้ำหมักชีวภาพ ถ่ายทอดความรู้ให้กับแกนนำประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ จำนวน 60 คน ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรณรงค์ลดภาระให้กับสังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เยาวชน ส่วนราชการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะ ให้มีความยั่งยืน ครบวงจร และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 105

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738