ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2561 / 18:47:55  
เกษตรจังหวัดแพร่ น้อมนำแนวทางพระราชดำริขยายแปลงเกษตรและอาหารกลางวันในโรงเรียนเชื่อมโยงกับชุมชน
เกษตรจังหวัดแพร่ น้อมนำแนวทางพระราชดำริขยายแปลงเกษตรและอาหารกลางวันในโรงเรียนเชื่อมโยงกับชุมชน
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะ COO จังหวัดแพร่ น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างการมีส่วนร่วม ขยายแปลงเกษตรและอาหารกลางวันในโรงเรียนเชื่อมโยงกับชุมชนที่บ้านผู้ปกครองนักเรียน พร้อมเตรียมพัฒนาได้รับรองมาตรฐาน GAP จำหน่ายในเชิงธุรกิจเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (COO) จังหวัดแพร่ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร เพื่อจัดทำแปลงเกษตรและแปรรูปเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียน ลดรายจ่ายของผู้ปกครอง และที่สำคัญคือนักเรียนจะได้ซึมซับ เรียนรู้วิธีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เพาะเห็ด แปรรูปถนอมอาหาร และกิจกรรมอื่นๆ ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง

คณะ COO จังหวัดแพร่ จึงได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริดังกล่าวมาปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดแพร่ สร้างการมีส่วนร่วม ขยายแปลงเกษตรและอาหารกลางวันในโรงเรียนเชื่อมโยงกับชุมชนที่บ้านผู้ปกครองนักเรียน โดยจะเริ่มกิจกรรมนำร่อง ณ โรงเรียนบ้านเหล่ารัฐราษฎร์บำรุง ต.เวียงต้า อ.ลอง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลที่ 3 ในการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ ปี 2560 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีแปลงเกษตรฝึกปฏิบัติจริงและฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรอยู่แล้ว จำนวน 10 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้การปลูกกล้วย, การเพาะเห็ดนางฟ้า, การเลี้ยงไก่ไข่, ธนาคารจุลินทรีย์, การเลี้ยงปลา, การทำน้ำส้มควันไม้, การขยายพันธุ์พืช, ผักปลอกสารพิษ, การเลี้ยงเป็ด และฐานเคหกิจ/แปรรูป

ทั้งนี้ มีผู้ปกครองนักเรียนสมัครเข้าร่วมจัดทำแปลงเกษตรเชื่อมโยง สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 28 ราย เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอกับนักเรียน จำนวน 245 คน หากมีปริมาณเหลือก็จะนำมาจำหน่ายในรูปสหกรณ์ในโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ผักผลไม้ พันธุ์ปลา อาหารสัตว์ และเงินทุนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในจังหวัดแพร่และใกล้เคียง ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่จะพัฒนาแปลงเกษตรพืชผักในชุมชนให้ได้รับรองมราตรฐานความปลอดภัย GAP จำหน่ายในเชิงธุรกิจตามนโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป

อนึ่ง ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 นี้ จะได้มีพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรอีกด้วย

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 231

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738