ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 11:07:38  
จังหวัดลำปาง เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ในพระอารามหลวงทั้ง 4 แห่ง
จังหวัดลำปาง เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ในพระอารามหลวงทั้ง 4 แห่ง
จังหวัดลำปาง เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 ในพระอารามหลวงทั้ง 4 แห่ง

นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปางเปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2561 ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง พระปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกของโลก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทำให้อัญญาโกณฑัญญะพราหมณ์ได้ดวงตาเห็นธรรม ทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกและเป็นวันที่บังเกิดพระรัตนตรัย ครบทั้ง 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ นับเป็นมงคลสิริอย่างยิ่ง สมควรที่พุทธศาสนิกชนจะประกอบคุณงามความดี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป
ในส่วนของจังหวัดลำปาง จะประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียนในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ พระอารามหลวงทั้ง 4 แห่งคือ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารมหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้า พระอารามหลวง และวัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีแสงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีเวียนเทียน ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : กาญจนา ฟูปิง
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 92

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738