ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 13:24:27  
อบต. ม่อนปิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2561
อบต. ม่อนปิ่น   จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และสืบสานพระพุทธศาสนา

เช้าวันนี้(11 ก.ค.61) ที่วัด วัดสุวรรณาราม ต.ม่อนปิ่น นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 โดยสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับ อบต.ม่อนปิ่น ข้าราชการ ครู นักเรียน ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จัดขึ้น เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น สืบสานพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการเรียนรู้ วิถีท้องถิ่น ให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เป็นการสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ของคนในพื้นที่ ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ยังได้นำผู้เข้าร่วมโครงการ ปฏิญาณตน ในการที่จะ ลด ละ เลิก อบายมุข และงดดื่มสุรา ทำความดีถวายในหลวง ตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน นี้

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 66

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738