ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2561 / 15:16:44  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกาศให้อำเภอแม่ทา เป็นอำเภอปลอดโฟม ตามโครงการ " ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) "
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ประกาศให้อำเภอแม่ทา เป็นอำเภอปลอดโฟม ตามโครงการ " ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) "
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประกาศให้อำเภอแม่ทา เป็นอำเภอปลอดโฟม ตามโครงการ " ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) " ซึ่งอำเภอแม่ทาสามารถ ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมได้ทั้ง 6 ตำบล นับเป็นอำเภอที่ 3 ของจังหวัดลำพูน ที่ประกาศเป็นอำเภอปลอดโฟม

วันนี้ ( 11 กรกฎาคม 2561 ) ที่หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีประกาศอำเภอแม่ทา เป็นอำเภอปลอดโฟม ตามโครงการ “ ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) ” เพื่อรณรงค์ในการลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟม ด้วยการใช้หลักวิธี ไม่สั่ง ไม่ซื้อ ไม่ใช้อาหารที่บรรจุในกล่องโฟม โดยมีนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวอำเภอแม่ทาร่วมงาน ซึ่งอำเภอแม่ทา มีตำบลที่เข้าร่วมเป็นเป็นตำบลปลอดโฟม ครบทั้ง 6 ตำบล โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบประกาศนียบัตร แก่ เจ้าคณะอำเภอแม่ทา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการ สถานศึกษา และผู้นำชุมชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายรณรงค์งดใช้โฟม
นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา กล่าวว่า อำเภอแม่ทาได้ดำเนินโครงการ “ แม่ทาเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) ” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ “ ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) ” เพื่อรณรงค์งดใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟม และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณขยะจากกล่องโฟม และเพื่อเสริมสร้างให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบล วัด บ้าน โรงเรียนสถานประกอบการ ร้านค้า และตลาด เป็นต้นแบบเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอำเภอ เพื่อขยายผลและพัฒนาให้เป็นรูปธรรม บันทึกข้อตกลง ( MOU ) ระหว่างอำเภอแม่ทา กับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนและเลิกใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร และดำเนินโครงการฯเพื่อสร้างจิตสำนึก ปฏิเสธการใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหารทุกรูปแบบ ด้วยวิธี ไม่สั่ง ไม่ซื้อ ไม่ใช้อาหารที่บรรจุในกล่องโฟมทุกชนิด และประเมินผลสถานประกอบการ และจัดกิจกรรมรณรงค์ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ตระหนักรู้และร่วมกันลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแทน เช่น ผลิตภัณฑ์จากชานอ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม ผักตบชวา ฟางข้าว ใบตอง กระดาษ Food grade เป็นต้น รวมถึงการรณรงค์ ให้มีการใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ในการจัดเลี้ยงอาหารในงานบุญงานศพงานประเพณีท้องถิ่น หรือกิจกรรมของหมู่บ้าน / ชุมชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม พร้อมที่จะสนับสนุนให้ จังหวัดลำพูนได้รับรางวัลเป็นจังหวัดที่มีความสะอาดระดับประเทศ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป .

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 118

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738