ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 08:45:05  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน แจ้งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน แจ้งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน แจ้งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) สำหรับบริษัท ห้องหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561

นางสมกมล ชาติชำนิ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน สรรพากรพื้นที่ลำพูน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน เปิดเผยว่า การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) สำหรับบริษัท ห้องหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 พร้อมกับชำระภาษีสำหรับระยะเวลา 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561
สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สำหรับการยื่นแบบฯ ในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th สิ้นสุดในวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 22.00 น.
ทั้งนี้ ถ้าผู้เสียภาษีแบบฯ เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดจะต้องชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท และในกรณีมีภาษีที่ต้องชำระ จะต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีที่ต้องชำระ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-561469 ต่อ 308 หรือสายด่วน 1161

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร. 053 511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 66

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738