ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 08:46:12  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน แจ้งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) สำหรับปีภาษี 2561
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน แจ้งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) สำหรับปีภาษี 2561
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน แจ้งกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) สำหรับปีภาษี 2561 จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

นางสมกมล ชาติชำนิ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน สรรพากรพื้นที่ลำพูน สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ประจำปีภาษี 2561 สำหรับผู้มีเงินได้จากการพาณิชย์ เช่น การให้เช่าทรัพย์สิน การประกอบวิชาชีพอิสระ การรับเหมาก่อสร้าง การประกอบธุรกิจการค้าขายและให้บริการต่างๆ เป็นต้น มีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ให้นำเงินได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561 มารวมคำนวณเสียภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.94 ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยยื่นแบบฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 สำหรับผู้ที่ยื่นแบบฯ ในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th สมารถยื่นได้ถึงวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 22.00 น.
หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-561469 ต่อ 308 หรือสายด่วน 1161

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร. 053 511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 81

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738